“Onthoud altijd dat je ertoe doet, jij bent belangrijk en er wordt van jou gehouden, en jij verrijkt deze wereld zoals niemand anders dat kan.”

Uit: De jongen, de mol en het paard van Charlie Mackesy, vertaald door Arthur Japin

Beste ouders/verzorgers,

De basisscholen in de Hoeksche Waard werken vanuit de gedachte: “Samen op ons eiland”. We zien verschillen tussen kinderen als kans om van en met elkaar te leren en we gunnen het kinderen om op de school in het eigen dorp onderwijs te volgen. Op die manier leren kinderen dat verschillen er mogen zijn en dat school een plek is waar leerkrachten hun best doen om aan die verschillen tegemoet te komen. Dat laatste noemen we passend onderwijs. School kijkt naar de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van kinderen en stemt het onderwijs daarop af.

In de schoolgids van de school van uw kind kunt u nalezen waar de school voor staat, wat ze bieden en hoe ze werken. In dit schoolondersteuningsprofiel (SOP) staat beschreven hoe passend onderwijs in de Hoeksche Waard is georganiseerd en wat voor extra ondersteuning de school van uw kind biedt.

Passend onderwijs in de Hoeksche Waard

Alle openbare en Protestants-Christelijke basisscholen, de Leeuwenhartschool (onderdeel van Stichting Samenwerkende Vrije Scholen Zuid-Holland) en de Katholieke Willibrordusschool hebben zich verenigd in het Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Hoeksche Waard, kortweg: Samenwerkingsverband (SWV) 2804. We helpen elkaar en we helpen u, als het nodig is, bij het vinden van de juiste onderwijsplek voor uw kind.

In de volgende tabel is te lezen hoe we in de Hoeksche Waard passend onderwijs vormgeven. We maken daarbij onderscheid in niveaus. Onder de naam van elk niveau staat een toelichting.

De niveaus van ondersteuning in beeld

Niveau 0 en 0’
Missie en visie van de school en de basisondersteuning.
Wat is de visie van de school op passend onderwijs en welke afspraken zijn er op school over passend onderwijs gemaakt? Welke expertise heeft de school? Denk aan kennis van rekenproblemen, hoogbegaafdheid of kennis van kinderen die  weinig prikkels kunnen hebben. Groepsleerkrachten bieden passend onderwijs in de klas. Voorbeelden zijn: het geven van individuele instructie, extra of eigen werk geven, extra aandacht voor het bieden van structuur of helpen om te gaan met druk gedrag. Kortom, het gaat in dit niveau om de vraag: Wat wordt er in de groep aan passend onderwijs geboden en wat doet de leerkracht?

Niveau 1
Interne ondersteuning.
De intern begeleider wordt ingeschakeld als de leerkracht onvoldoende ondersteuning kan bieden. Kortom, niveau 0’ voldoet niet meer. Er wordt een plan van aanpak (handelingsplan) opgesteld waarbij leerling, ouders/verzorgers en leerkracht worden betrokken. Daarin worden duidelijke doelen gesteld en er worden afspraken gemaakt over het evalueren van de voortgang.

Niveau 2
Externe ondersteuning
Als de interne ondersteuning op niveau 1 niet tot de gewenste ontwikkeling heeft geleid, kan een externe deskundige op school komen om te bekijken wat uw kind nodig heeft en wat de leerkracht daarvoor moet doen in de klas. De leerkracht, intern begeleider uw kind en u als ouders/verzorgers worden altijd betrokken bij dit traject. Ook hier wordt een handelingsplan opgesteld met duidelijke doelen en afspraken over het evalueren van de voortgang. Dit traject noemen we een CLB-traject en dat duurt minimaal 3 maanden.

Niveau 3
Uw kind wordt aangemeld bij de Ondersteuningscommissie van het
Samenwerkingsverband.

Soms komt het voor dat ondanks de inzet van een externe deskundige, een leerling onvoldoende tot ontwikkeling komt. School meldt een leerling dan aan bij onze OC.

Let op!

Het komt ook voor dat u als ouders/verzorgers zelf uw kind aanmeldt bij de Ondersteuningscommissie (OC), omdat u zelf merkt dat het op school niet goed gaat. Ook als u als ouders/verzorgers aanmeldt, is de school verplicht om niveau 1 en 2 te doorlopen voordat we de aanmelding in behandeling nemen.

Zowel in de stappen die de basisschool doorloopt, als in het traject van de OC staat de vraag centraal: “Wat heeft uw kind nodig om optimaal te kunnen leren en/of te komen tot gewenst gedrag of goed welbevinden?” Uitgangspunt is het optimaliseren van het handelen van de leerkracht, zodat er beter tegemoet kan worden gekomen aan wat uw kind nodig heeft. We noemen dit de onderwijsbehoeften van uw kind.

De Ondersteuningscommissie

De Ondersteuningscommissie bestaat uit een voorzitter, die psycholoog is en uit twee intakemedewerkers. De ene intakemedewerker is orthopedagoog met ervaring in het speciaal basisonderwijs en de andere intakemedewerker is jarenlang als intern begeleider verbonden geweest aan een basisschool. Beiden zijn deskundig in het kaart brengen van onderwijsbehoeften van leerlingen en ze kunnen goed inschatten wat er van de leerkracht nodig is om daarin te voorzien. Zij zullen nauwkeurig in kaart brengen waar uw kind tegenaan loopt, wat de onderwijsbehoeften, ontwikkelingsmogelijkheden zijn en wat dat vraagt van het handelen van de leerkracht. Op basis daarvan volgt er een advies voor de meest passende onderwijsplek. Het kan zijn dat het mogelijk is om op de reguliere basisschool te blijven, ook kan de OC een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) adviseren of een school voor speciaal onderwijs. Het komt een enkele keer ook voor dat een andere reguliere basisschool de benodigde ondersteuning kan bieden. Binnen de Hoeksche Waard hebben we twee scholen voor speciaal basisonderwijs: SBO-school Het Pluspunt (Stichting de Hoeksche School, Home – SBO Het Pluspunt (pluspunthw.nl) en SBO de Willem Alexanderschool (CSG de Waard, Home – Willem Alexanderschool (csgdewaard.nl).

Speciaal onderwijs valt onder de Wet op de Expertise Centra (WEC). Deze onderwijsinstellingen zijn ondergebracht in zogeheten clusters.

Er zijn 4 clusters:

 • Cluster 1 Speciaal onderwijs voor visueel gehandicapte leerlingen.
 • Cluster 2 Speciaal onderwijs voor auditief gehandicapte leerlingen en leerlingen met taal/spraakproblemen.
 • Cluster 3 Speciaal onderwijs voor lichamelijk en verstandelijk gehandicapte leerlingen.
 • Cluster 4 Speciaal onderwijs voor kinderen met ernstige gedragsproblemen of psychiatrische stoornissen.

Binnen de Hoeksche Waard hebben we alleen een cluster 3-school, SO de Ark in Oud-Beijerland (CSG de Waard, Home – De Ark (csgdewaard.nl). In omringende gemeenten liggen de andere cluster-scholen.

Werkwijze Ondersteuningscommissie

De intakemedewerker plant een schoolbezoek in, zodat uw kind in de klas gezien wordt tijdens een instructiemoment. Er wordt gesproken met de leerkracht en de intern begeleider, er is een gesprek met uw kind en er vindt een gesprek met u als ouders/verzorgers plaats. Dit zijn afzonderlijke gesprekken, omdat we daarmee een completer beeld krijgen en zowel school, uw kind en u als ouders/verzorgers vrij kunnen spreken.

De door school en u verstrekte gegevens worden vertrouwelijk behandeld, conform de wet op de privacy (AVG).

Het advies

Als alle benodigde informatie is verzameld, wordt een eerste en tweede deskundigheidsadvies opgesteld. De voorzitter van de OC schrijft het eerste deskundigheidsadvies, de intakemedewerker die de betreffende casus heeft behandeld, schrijft het tweede deskundigheidsadvies. Beide adviezen worden altijd met alle drie de collega’s van de OC besproken, voordat het gedeeld wordt met ouders/verzorgers en met school. Indien de deskundigheidsadviezen van elkaar verschillen, dan wordt binnen het OC-overleg overeenstemming bereikt. We zijn wettelijk verplicht om dit binnen 6 weken te regelen. Als blijkt dat we meer informatie nodig hebben om tot een advies te komen, dan kunnen we de procedure met 4 weken verlengen.

Als het advies speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs is, dan gaat het deskundigheidsadvies naar de Toelaatbaarheidscommissie (TLC) van ons Samenwerkingsverband. Zij beoordelen het advies en geven, indien van toepassing, een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) af voor het speciaal basisonderwijs (SBO) of het speciaal onderwijs (SO). Zo’n TLV is nodig om uw kind aan te kunnen melden bij een SO- of SBO-school. Een intakemedewerker helpt u bij het aanmelden.

U kunt meer over het advies lezen in onze toelichting op het aanmeldformulier voor ouders, te vinden op onze website: www.swv2804.nl.

De school waar u uw kind aanmeldt, heeft de plicht om binnen 6 weken na aanmelding, een beslissing te nemen tot aanname of afwijzing. Een school mag deze besluitperiode met 4 weken verlengen, als blijkt dat ze meer tijd nodig hebben om te beoordelen of ze uw kind de benodigde ondersteuning kunnen bieden. De volledige procedure van aanmelding, gerekend vanaf de ontvangst van een volledig dossier tot en met de beslissing of uw kind kan worden geplaatst op de school waar u uw kind heeft aangemeld, duurt in principe maximaal 12 weken. Er geldt een maximum van 20 weken indien er sprake is van zowel een verlengde intake bij het Samenwerkingsverband, als een verlengde besluitprocedure op de school.

Klachtenprocedure

Verschil van mening met een school aangesloten bij SWV PPO

Ouders kunnen zich bij een verschil van mening met school aangaande passend onderwijs voor advies wenden tot de voorzitter van de Ondersteuningscommissie. Mocht dit onvoldoende soelaas bieden dan kunnen de ouders zich voor advies wenden tot de directie van het Samenwerkingsverband. Zie voor contact met onze voorzitter van de Ondersteuningscommissie of de directie van het Samenwerkingsverband, Contact – Primair Passend Onderwijs Hoeksche Waard. SWV 28.04. (swv2804.nl).

Als bovenstaande niet tot overeenstemming leidt, dan kan de zaak mogelijk worden voorgelegd aan de Geschillencommissie passend onderwijs. Meer informatie over de voorwaarden, is te vinden op: www.geschillenpassendonderwijs.nl.

Contactgegevens:

Geschillen passend onderwijs
Gebouw Woudstede
Zwarte Woud 2
3524 SJ Utrecht

Tel. 030-2809590

Niet eens met het advies van de OC

Indien ouders/verzorgers het niet eens zijn met het advies van de Ondersteuningscommissie, dan kunnen zij bezwaar maken bij de directie van ons Samenwerkingsverband.

Niet eens met het advies van de TLC

Indien ouders/verzorgers het niet eens zijn met het besluit van de Toelaatbaarheidscommissie, dan dienen ze binnen 6 weken schriftelijk bezwaar te maken bij het bestuur van het Samenwerkingsverband via info@swv2804.nl.

Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring

Als bovenstaande niet tot overeenstemming leidt, dan kan de zaak worden voorgelegd aan de Landelijke bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT). Meer informatie is te vinden op: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT) – Onderwijsgeschillen De Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring sbo/(v)so.

Mag een basisschool uw kind weigeren?

Scholen mogen weigeren

1. als u de godsdienstige overtuiging of levensvisie niet wenst te respecteren.
2. als er geen plaats is. De groepen zijn vol. De maximale groepsgrootte dient dan te zijn vermeld in een schoolgids of op de website.
3. als uw kind nog niet zindelijk is. In overleg met de huisarts, het jeugdteam en de school kunt u hiervoor een oplossing zoeken. Het is belangrijk dat uw kind dus zo snel mogelijk zindelijk is.

Soms komt het bij aanmelding op een basisschool voor dat school dan al aangeeft niet te kunnen bieden wat uw kind nodig heeft. De betreffende school is dan handelingsbezorgd. De school moet dan kunnen aantonen waarom ze de ondersteuning niet kan bieden en heeft de wettelijke verplichting om samen met ouders/verzorgers te zoeken naar een meer geschikte school. Mocht dit niet lukken, dan kan de school uw kind aanmelden bij de Ondersteuningscommissie van ons Samenwerkingsverband. In de toelichting voor ouders/verzorgers van leerlingen die nog niet op de basisschool zitten is te lezen hoe onze OC dan te werk gaat. Deze toelichting vindt u op onze website: www.swv2804.nl.

Stel dat u zich niet kunt vinden in het besluit van de school dan kunt u zich wenden tot het bestuur van de school:

De heer A. Keller
Biezenvijver 5
078- 6295999
Inf@dehoekscheschool.nl

Het schoolbestuur legt u dan per brief uit waarom de school uw kind niet toelaat. Het is dan mogelijk om binnen 6 weken schriftelijk bezwaar te maken tegen de weigering. Daarna beslist het schoolbestuur binnen 4 weken of uw kind alsnog toegelaten wordt of niet.

Schoolondersteuningsprofiel van De Tandem.

Naast een zogeheten basisondersteuning, die voor alle basisscholen in ons Samenwerkingsverband hetzelfde is, biedt elke school extra ondersteuning.

Op onze school bieden wij op de eerder beschreven niveaus ondersteuning:

Niveau 0

Op De Tandem weten wij dat de elementen autonomie, competentie en relatie van groot belang zijn voor kinderen om optimaal tot ontwikkeling te komen. Wij willen dit bereiken door alle kinderen actief te betrekken bij de lessen.

In alle groepen wordt gewerkt volgens het EDI- model. Kinderen doen tijdens de instructie allemaal mee door o.a. gebruik te maken van wisbordjes en onderling overleg. We werken volgens het principe ‘ik doe het-wij doen het-jullie doen het-je doet het zelf’. Gedurende de les bepaalt de leerkracht of er kinderen zijn die in aanmerking komen voor verlengde instructie. De leerkracht bepaalt gedurende de les of er kinderen zijn die korter mee doen met de instructie en dus eerder zelf aan het werk gaan.

We hebben van alle kinderen hoge verwachtingen. Dat ziet erop De Tandem als volgt uit:

 • We hebben een jaarklassensysteem, kinderen werken allemaal aan de doelen van de jaargroep.
 • Kinderen krijgen niet alleen tijdens de verwerking feedback, maar ook tijdens de instructie.
 • Wij werken met willekeurige beurten (beurtstokjes), zodat alle kinderen tijdens de instructie aan de beurt kunnen komen om te antwoorden.
 • Tijdens de verwerking maken alle leerlingen ook (een deel van) de verdiepingsstof

Om tot leren te komen is een goed pedagogisch klimaat in de klas voorwaarde. Niet alleen de leerkracht werkt hieraan door kinderen pedagogisch zo goed mogelijk tegemoet te komen, ook kinderen zorgen ervoor dat iedereen zich veilig voelt in de klas. Om dat te bereiken werken we op De Tandem in groep 1 t/m 8 met het programma ‘De Vreedzame School’.

Dit betekent in de praktijk:

In groep 1 t/m 8 wordt gedurende een vastgestelde periode gewerkt aan de verschillende hoofdstukken uit de methode. Daarnaast werken we aan:

Constructief oplossen conflicten d.m.v. mediatie

Binnen de school creëren wij in samenwerking tussen alle betrokkenen een sfeer waarin kinderen zich veilig voelen. We werken met mediatoren uit de groepen 7 en 8 die ruzietjes en meningsverschillen tussen kinderen onderling oplossen. Sinds schooljaar 2018- 2019 hebben wij een kinderraad. Zij vertegenwoordigen de kinderen van De Tandem.

Creëren positieve sociale en morel norm en bevorderen van sociale verbondenheid en gemeenschapszin.

Kinderen helpen mee om de school netjes en opgeruimd te houden. Ieder kind heeft een taakje binnen of buiten de klas. Met de hele school voelen wij ons ook verantwoordelijk voor de omgeving. Wij zijn een ‘Afval Vrije School’.

Ouders

Ouders worden binnen onze school gezien als partners. Zij zijn de ervaringsdeskundigen en kennen hun kind het beste. We hebben een gezamenlijk doel: ‘Het best mogelijke halen uit hun kind’. We kunnen elkaar daarin adviseren en aanvullen.

In de tweede week van het nieuwe schooljaar worden ouders uitgenodigd na schooltijd de nieuwe klas van hun kind te komen bekijken. Kinderen kunnen hun plekje in de klas laten zien en ouders kunnen de nieuwe schriften en werkboeken bekijken.

In oktober vindt het eerste gesprek plaats met ouders, de leerling en de leerkracht(en). Centraal in dit gesprek staan de spindiagrammen die ontstaan zijn nadat de kinderen vragenlijsten hebben ingevuld. Dit onderdeel kennen wij als ‘Hart & Handen’.

In februari en juni vinden gesprekken plaats naar aanleiding van de afgenomen IEP- toetsen, het zogenaamde onderdeel ‘Hoofd’. Ook bij deze gesprekken zijn zowel de leerling als ouders aanwezig.

Naast deze vaste momenten wordt door de leerkracht extra contact opgenomen als deze dat nodig vindt. Andersom kunnen ouders altijd zelf contact opnemen met de leerkracht, zij kunnen zelf bellen of na schooltijd binnenlopen.

Niveau 0’

Het team van De Tandem bestaat uit een mix van jonge en oudere leerkrachten. We hebben hoge verwachtingen van onze leerkrachten.

Binnen de school is een goede doorgaande lijn wat betreft pedagogisch klimaat en didactisch handelen. Er zijn hierover duidelijke afspraken. Zo leren kinderen van groep 3 t/m 8 aantekeningen maken tijden de rekenles. In groep 5 t/m 8 komt het maken van aantekeningen terug bij de zaakvakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. Het is heel duidelijk hoe wij met de kinderen en elkaar omgaan.

We hebben professionalisering hoog in het vaandel staan. Dat zien we terug in de bereidheid van leerkrachten zich te ontwikkelen. Alle leerkrachten hebben nascholing gevolgd voor: De Vreedzame School, EDI, filosoferen in de klas, muziek en kind- gesprekken. Nieuwe leerkrachten worden intensief begeleid, zodat zij snel op ditzelfde niveau zitten.

Daarnaast hebben wij binnen onze school twee intern begeleiders (ib’ers) en een leesspecialist.

De ib’ers sturen aan op een stevige groepsinstructie volgens het EDI- model. Ook zijn er regelmatig gesprekken met leerkrachten over leerlingen die naast de groepsinstructie extra- instructie nodig hebben.

De leesspecialist coördineert o.a. het programma BOUW!

Vanaf groep 2 kunnen kinderen in aanmerking komen om met het technisch leesprogramma BOUW! te werken. Met dit programma kunnen wij voorkomen dat er leesproblemen ontstaan. Leerkrachten volgen via de (lees-) BOUW!- coördinator de vorderingen van de leerlingen. Het onderwijsaanbod wordt aan de hand van deze informatie afgestemd. Ook ouders worden tussentijds op de hoogte gesteld van de vorderingen.

In het schooljaar 2023- 2024 gaan wij verder met het ons bekwamen in het voeren van kind- gesprekken. Het traject ‘Eigenaarschap van leren’ wordt verder uitgewerkt.

Daarnaast gaan wij ons verder verdiepen in het LOVS- IEP.

Niveau 1

Ondanks de stevige basisaanpak die wij hanteren, zijn er kinderen die behoefte hebben aan intensivering van het onderwijs. We signaleren dit n.a.v. toets resultaten, observaties, kind- gesprekken en/of leerlingebesprekingen. De leerkracht en ib’er werken op dit niveau intensief samen. Wat heeft de leerling naast de groeps- en extra instructie nog meer nodig? Spelen er problemen op het gebied van welbevinden of gedrag?

De ib’er kijkt mee in de klas. Er wordt een plan van aanpak gemaakt. In dat plan worden duidelijke doelen gesteld en worden afspraken gemaakt over de evaluatie.

Waar nodig wordt de hulp ingeroepen van onze schoolmaatschappelijk werkster Sara Ramzani. Zij kan kinderen en ouders verder helpen met onderwerpen als: scheiding, angsten, moeilijke thuissituatie etc.

Liggen de onderwijsbehoeften van een leerling op het gebied van zorg, dan wordt de hulp van het Jeugdteam ingeroepen. De ib’er onderhoudt deze contacten en informeert de leerkracht en ouders. Ouders kunnen ook zelf het Jeugdteam benaderen met vragen.

Niveau 2

Als de interne ondersteuning op niveau 1 niet tot de gewenste ontwikkeling heeft geleid, kan een externe deskundige op school komen om te bekijken wat uw kind nodig heeft en wat de leerkracht daarvoor moet doen in de klas. De leerkracht, intern begeleider, uw kind en u als ouders/verzorgers worden altijd betrokken bij dit traject. Ook hier wordt een handelingsplan opgesteld met duidelijke doelen en afspraken over het evalueren van de voortgang. Dit traject noemen we een CLB-traject en dat duurt minimaal 3 maanden.

Wij hebben de mogelijkheid externe deskundigen in te huren o.a.:

 • Marald Mens, onderwijsprofessional en neuropsycholoog
 • Jolande Bisschop, ecologisch pedagoog en specialist hoogbegaafdheid.
 • Yvonne de Vries, orthopedagoog

Deze specialisten richten zich op de leerkrachten, wij noemen dit CLB (Consultatieve Leerkracht Begeleiding). De leerkracht en de ib’er worden geholpen een passend aanbod te realiseren voor de betreffende leerling.

Als ook deze hulp onvoldoende blijkt, is de school handelingsverlegen. De school kan dan niet tegemoetkomen aan de onderwijsbehoeftes van de leerling. Deze wordt vervolgens verwezen naar de Ondersteuningscommissie van het Samenwerkingsverband (SWV 2804).

Naast deze ondersteuning op school, kan de school een beroep doen op extra ondersteuning vanuit het Samenwerkingsverband. Het gaat om begeleiding op de volgende thema’s:

 1. Visio. Er is sprake van ernstige visuele problematiek.
 2. Auris. Er is sprake van ernstige spraak en taalproblematiek, auditieve problematiek.
 3. Een extern expert bij medische problematiek zoals hersenletsel, enz. De ondersteuning is gericht op het handelen van de leerkracht en wordt gedaan door een expert betaald door het SWV.
 4. Een extern expert voor buitenlandse kinderen. Er is bijvoorbeeld sprake van problematische taalontwikkeling. De ondersteuning is gericht op het handelen van de leerkracht en wordt gedaan door een expert betaald door het SWV.
 5. Pre-ambulante begeleiding door een lid van de Ondersteuningscommissie, gericht op het handelen van de leerkracht. De leerling kan ook kortdurend worden begeleid, indien nodig. Deze vorm van ondersteuning wordt betaald door het Samenwerkingsverband en vindt alleen plaats na aanmelding bij de Ondersteuningscommissie.

De duur en invulling van de extra ondersteuning verschilt per school en per leerling. Het is van belang om hierover duidelijke afspraken te maken met school. Als er sprake is van langdurige ondersteuning, dan stelt de school samen met u een plan van aanpak op. Dit heet een Ontwikkelingsperspectief (OPP). In het OPP staat informatie over de intelligentie, het verwachte leerrendement en uitstroomperspectief. Voor de vakgebieden technisch lezen, spelling, begrijpend lezen en rekenen wordt de huidige en de verwachte DLE-score opgenomen. Er wordt daarnaast vermeld welke factoren de ontwikkeling en het leren van een leerling bevorderen of belemmeren. Ten slotte worden ook de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften beschreven. Er worden duidelijke doelen opgenomen, die tussentijds en aan het eind van een traject worden geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. De school gebruikt hiervoor het OPP-format van het Samenwerkingsverband

Basisondersteuning en geld.

Om basisondersteuning vorm te geven ontvangt het samenwerkingsverband geld van de overheid. De Tandem ontvangt van dit geld €400,- per kind in het schooljaar 2023- 2024.

Op onze school hebben wij € 80.000,- (€ 34.000,- voor augustus 2023 t/m december 2023 en €46.000,- voor januari 2024 t/m juli 2024) ontvangen voor de versterking van de basisondersteuning (zie tabel aan het begin van dit document niveau 0- 2)).

We besteden dit geld aan: het betalen van externe specialisten, extra uren interne begeleiding en extra handen in de klas.

Mocht de uitleg niet voldoende zijn dan kunt u de directeur van de school vragen om uitleg of kijkt u eens op de website van Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Hoeksche Waard: www.swv2804.nl. Daar ziet u ook telefoonnummers van de helpdesk.