We zijn allemaal anders

De lessen in blok 6 draaien om overeenkomsten en verschillen tussen mensen. We willen de kinderen leren omgaan met verschillen van mening en verschillen in gewoontes, leefstijl, levensbeschouwing, leeftijd, sekse en cultuur. We werken aan acceptatie en waardering van elkaar. Naast verschillen zijn er natuurlijk ook overeenkomsten. De kinderen leren dat je dit terugziet binnen hun eigen families, de klas, school en samenleving.

Om goed te kunnen omgaan met verschillen is het belangrijk dat je erover kunt praten. Het gaat daarbij om luisteren naar een ander, een mening vormen, maar ook het kunnen aanpassen van je mening en die leren verdedigen. Op deze manier willen we vooroordelen aangaan en de kinderen helpen een open houding te ontwikkelen.

Door een positieve aanpak ervaren de kinderen verschillen als vanzelfsprekend in plaats van als eng of vreemd.

Blok 6 in de praktijk

In dit blok gaat het om accepteren, tolerantie en waarderen. Dat zijn geen dingen die je via een lesje kunt overdragen. We geven deze lessen daarom in projectvorm, waarbij de kinderen hun eigen families en de klas verkennen, interviews afnemen en werkstukken maken over verschillende levensbeschouwingen.  De kinderen werken in tweetallen of groepjes en bespreken hun bevindingen met de hele klas.

Naast deze lesactiviteit is de manier waarop wij als leerkrachten zelf omgaan met overeenkomsten en verschillen erg belangrijk. We proberen zo veel mogelijk acceptatie en waardering uit te dragen met betrekking tot verschillen en overeenkomsten binnen de eigen groep en de hele school. We maken kinderen bewust van eventuele vooroordelen en geven duidelijke grenzen aan welk gedrag haaks staat op de bedoelingen van dit blok.

We zeten ons in voor een goede voorbeeldfunctie naar de kinderen toe. Met de lessen, onze eigen houding en met ondersteuning van de ouders hebben we er alle vertrouwen in dat iedereen het bij ons op school prettig heeft, omdat ‘anders zijn’ mag.

De lessen per groep

Het doel van blok 6: een open houding ontwikkelen bij de leerlingen ten aanzien van de onderlinge verschillen tussen mensen

De lessen zijn gericht op: het leren ontdekken van verschillen en overeenkomsten en hoe je kunt omgaan met onderlinge verschillen

  • Groep 1/2: verkennen van de families van de leerlingen
  • Groep 3: verschillen en overeenkomsten in de klas
  • Groep 4: verschillen en overeenkomsten tussen families
  • Groep 5: verschillen en overeenkomsten in de school
  • Groep 6: verschillen en overeenkomsten tussen klasgenoten
  • Groep 7: levensbeschouwingen
  • Groep 8: onderzoek hoe al deze verschillen een stem krijgen binnen onze democratische samenleving en hoe we dit binnen onze democratische samenleving hebben georganiseerd

Tips voor thuis

Uw kind kan thuiskomen met opdrachten over uw gezin en familie. We vragen u hierover met uw kind in gesprek te gaan. Het gaat om overeenkomsten en verschillen tussen de gezinsleden en uw families, met als uitgangspunt dat die verschillen er mogen zijn.

Wees u bewust van uw eigen (voor)oordelen over anderen met betrekking tot sociaal-economisch milieu, gezin, cultuur en huidskleur n op welke manier hierover binnen het eigen gezin gesproken wordt.