“Onthoud altijd dat je ertoe doet, jij bent belangrijk en er wordt van jou gehouden, en jij verrijkt deze wereld zoals niemand anders dat kan.”

Uit: De jongen, de mol en het paard van Charlie Mackesy, vertaald door Arthur Japin

Beste ouders/verzorgers,

De basisscholen in de Hoeksche Waard werken vanuit de gedachte: “Samen op ons eiland”. We zien verschillen tussen kinderen als kans om van en met elkaar te leren en we gunnen het kinderen om op de school in het eigen dorp onderwijs te volgen. Op die manier leren kinderen dat verschillen er mogen zijn en dat school een plek is waar leerkrachten hun best doen om aan die verschillen tegemoet te komen. Dat laatste noemen we passend onderwijs. School kijkt naar de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van kinderen en stemt het onderwijs daarop af.

In de schoolgids van de school van uw kind kunt u nalezen waar de school voor staat, wat ze bieden en hoe ze werken. In dit schoolondersteuningsprofiel (SOP) staat beschreven hoe passend onderwijs in de Hoeksche Waard is georganiseerd en wat voor extra ondersteuning de school van uw kind biedt.

Passend onderwijs in de Hoeksche Waard

Alle openbare en Protestants-Christelijke basisscholen, de Leeuwenhartschool (onderdeel van Stichting Samenwerkende Vrije Scholen Zuid-Holland) en de Katholieke Willibrordusschool hebben zich verenigd in het Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Hoeksche Waard, kortweg: Samenwerkingsverband (SWV) 2804. We helpen elkaar en we helpen u, als het nodig is, bij het vinden van de juiste onderwijsplek voor uw kind.

In de volgende tabel is te lezen hoe we in de Hoeksche Waard passend onderwijs vormgeven. We maken daarbij onderscheid in niveaus. Onder de naam van elk niveau staat een toelichting.

De niveaus van ondersteuning in beeld

Niveau 0 en 0’
Missie en visie van de school en de basisondersteuning.
Wat is de visie van de school op passend onderwijs en welke afspraken zijn er op school over passend onderwijs gemaakt? Welke expertise heeft de school? Denk aan kennis van rekenproblemen, hoogbegaafdheid of kennis van kinderen die  weinig prikkels kunnen hebben. Groepsleerkrachten bieden passend onderwijs in de klas. Voorbeelden zijn: het geven van individuele instructie, extra of eigen werk geven, extra aandacht voor het bieden van structuur of helpen om te gaan met druk gedrag. Kortom, het gaat in dit niveau om de vraag: Wat wordt er in de groep aan passend onderwijs geboden en wat doet de leerkracht?

Niveau 1
Interne ondersteuning.
De intern begeleider wordt ingeschakeld als de leerkracht onvoldoende ondersteuning kan bieden. Kortom, niveau 0’ voldoet niet meer. Er wordt een plan van aanpak (handelingsplan) opgesteld waarbij leerling, ouders/verzorgers en leerkracht worden betrokken. Daarin worden duidelijke doelen gesteld en er worden afspraken gemaakt over het evalueren van de voortgang.

Niveau 2
Externe ondersteuning
Als de interne ondersteuning op niveau 1 niet tot de gewenste ontwikkeling heeft geleid, kan een externe deskundige op school komen om te bekijken wat uw kind nodig heeft en wat de leerkracht daarvoor moet doen in de klas. De leerkracht, intern begeleider uw kind en u als ouders/verzorgers worden altijd betrokken bij dit traject. Ook hier wordt een handelingsplan opgesteld met duidelijke doelen en afspraken over het evalueren van de voortgang. Dit traject noemen we een CLB-traject en dat duurt minimaal 3 maanden.

Niveau 3
Uw kind wordt aangemeld bij de Ondersteuningscommissie van het
Samenwerkingsverband.

Soms komt het voor dat ondanks de inzet van een externe deskundige, een leerling onvoldoende tot ontwikkeling komt. School meldt een leerling dan aan bij onze OC.

Let op!

Het komt ook voor dat u als ouders/verzorgers zelf uw kind aanmeldt bij de Ondersteuningscommissie (OC), omdat u zelf merkt dat het op school niet goed gaat. Ook als u als ouders/verzorgers aanmeldt, is de school verplicht om niveau 1 en 2 te doorlopen voordat we de aanmelding in behandeling nemen.

Zowel in de stappen die de basisschool doorloopt, als in het traject van de OC staat de vraag centraal: “Wat heeft uw kind nodig om optimaal te kunnen leren en/of te komen tot gewenst gedrag of goed welbevinden?” Uitgangspunt is het optimaliseren van het handelen van de leerkracht, zodat er beter tegemoet kan worden gekomen aan wat uw kind nodig heeft. We noemen dit de onderwijsbehoeften van uw kind.

De Ondersteuningscommissie

De Ondersteuningscommissie bestaat uit een voorzitter, die psycholoog is en uit twee intakemedewerkers. De ene intakemedewerker is orthopedagoog met ervaring in het speciaal basisonderwijs en de andere intakemedewerker is jarenlang als intern begeleider verbonden geweest aan een basisschool. Beiden zijn deskundig in het kaart brengen van onderwijsbehoeften van leerlingen en ze kunnen goed inschatten wat er van de leerkracht nodig is om daarin te voorzien. Zij zullen nauwkeurig in kaart brengen waar uw kind tegenaan loopt, wat de onderwijsbehoeften, ontwikkelingsmogelijkheden zijn en wat dat vraagt van het handelen van de leerkracht. Op basis daarvan volgt er een advies voor de meest passende onderwijsplek. Het kan zijn dat het mogelijk is om op de reguliere basisschool te blijven, ook kan de OC een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) adviseren of een school voor speciaal onderwijs. Het komt een enkele keer ook voor dat een andere reguliere basisschool de benodigde ondersteuning kan bieden. Binnen de Hoeksche Waard hebben we twee scholen voor speciaal basisonderwijs: SBO-school Het Pluspunt (Stichting de Hoeksche School, Home – SBO Het Pluspunt (pluspunthw.nl) en SBO de Willem Alexanderschool (CSG de Waard, Home – Willem Alexanderschool (csgdewaard.nl).

Speciaal onderwijs valt onder de Wet op de Expertise Centra (WEC). Deze onderwijsinstellingen zijn ondergebracht in zogeheten clusters.

Er zijn 4 clusters:

  • Cluster 1 Speciaal onderwijs voor visueel gehandicapte leerlingen.
  • Cluster 2 Speciaal onderwijs voor auditief gehandicapte leerlingen en leerlingen met taal/spraakproblemen.
  • Cluster 3 Speciaal onderwijs voor lichamelijk en verstandelijk gehandicapte leerlingen.
  • Cluster 4 Speciaal onderwijs voor kinderen met ernstige gedragsproblemen of psychiatrische stoornissen.

Binnen de Hoeksche Waard hebben we alleen een cluster 3-school, SO de Ark in Oud-Beijerland (CSG de Waard, Home – De Ark (csgdewaard.nl). In omringende gemeenten liggen de andere cluster-scholen.

Werkwijze Ondersteuningscommissie

De intakemedewerker plant een schoolbezoek in, zodat uw kind in de klas gezien wordt tijdens een instructiemoment. Er wordt gesproken met de leerkracht en de intern begeleider, er is een gesprek met uw kind en er vindt een gesprek met u als ouders/verzorgers plaats. Dit zijn afzonderlijke gesprekken, omdat we daarmee een completer beeld krijgen en zowel school, uw kind en u als ouders/verzorgers vrij kunnen spreken.

De door school en u verstrekte gegevens worden vertrouwelijk behandeld, conform de wet op de privacy (AVG).

Het advies

Als we alle benodigde informatie hebben verzameld, stellen we een deskundigheidsadvies op. We zijn wettelijk verplicht om dit binnen 6 weken te  regelen. Dit advies wordt altijd met alle drie de collega’s van de OC besproken, voordat het gedeeld wordt met ouders/verzorgers en met school.

Als het advies speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs is, dan gaat het deskundigheidsadvies naar de Toelaatbaarheidscommissie (TLC) van ons Samenwerkingsverband. Zij beoordelen het advies en geven, indien van toepassing, een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) af voor het speciaal basisonderwijs (SBO) of het speciaal onderwijs (SO). Zo’n TLV is nodig om uw kind aan te kunnen melden bij een SO- of SBO-school. Een intakemedewerker helpt u bij het aanmelden.

U kunt meer over het advies lezen in onze toelichting op het aanmeldformulier voor ouders, te vinden op onze website: www.swv2804.nl.

De school heeft vervolgens 4 weken de tijd om uw kind te plaatsen. De volledige procedure van aanmelding, gerekend vanaf de ontvangst van een volledig dossier tot plaatsing duurt dus maximaal 10 weken.

Klachtenprocedure

Als u niet tevreden bent over het besluit van de Toelaatbaarheidscommissie dan dient u binnen 6 weken schriftelijk bezwaar te maken bij de TLC van het Samenwerkingsverband. De TLC heeft vervolgens de plicht uw bezwaarschrift voor te leggen aan:

Samenwerkingsverband RiBA
Kastanjelaan 18H
2982 CM Ridderkerk
www.swv-riba.nl
tel.: 085 7501070
Email: info@swv-riba.nl

Mag een basisschool uw kind weigeren?

Scholen mogen weigeren

1. als u de godsdienstige overtuiging of levensvisie niet wenst te respecteren.
2. als er geen plaats is. De groepen zijn vol. De maximale groepsgrootte dient dan te zijn vermeld in een schoolgids of op de website.
3. als uw kind nog niet zindelijk is. In overleg met de huisarts, het jeugdteam en de school kunt u hiervoor een oplossing zoeken. Het is belangrijk dat uw kind dus zo snel mogelijk zindelijk is.

Soms komt het bij aanmelding op een basisschool voor dat school dan al aangeeft niet te kunnen bieden wat uw kind nodig heeft. De betreffende school is dan handelingsbezorgd. De school moet dan kunnen aantonen waarom ze de ondersteuning niet kan bieden en heeft de wettelijke verplichting om samen met ouders/verzorgers te zoeken naar een meer geschikte school. Mocht dit niet lukken, dan kan de school uw kind aanmelden bij de Ondersteuningscommissie van ons Samenwerkingsverband. In de toelichting voor ouders/verzorgers van leerlingen die nog niet op de basisschool zitten is te lezen hoe onze OC dan te werk gaat. Deze toelichting vindt u op onze website: www.swv2804.nl.

Stel dat u zich niet kunt vinden in het besluit van de school dan kunt u zich wenden tot het bestuur van de school:

De heer A. Keller
Biezenvijver 5
078- 6295999
Inf@dehoekscheschool.nl

Het schoolbestuur legt u dan per brief uit waarom de school uw kind niet toelaat. Het is dan mogelijk om binnen 6 weken schriftelijk bezwaar te maken tegen de weigering. Daarna beslist het schoolbestuur binnen 4 weken of uw kind alsnog toegelaten wordt of niet.

Schoolondersteuningsprofiel van De Tandem.

Naast een zogeheten basisondersteuning, die voor alle basisscholen in ons Samenwerkingsverband hetzelfde is, biedt elke school extra ondersteuning.

Op onze school bieden wij op de eerder beschreven niveaus ondersteuning:

Niveau 0

Op De Tandem weten wij dat de elementen autonomie, competentie en relatie van groot belang zijn voor kinderen om optimaal tot ontwikkeling te komen. Wij willen dit bereiken door alle kinderen actief te betrekken bij de lessen. (competentie en autonomie)

In alle groepen wordt gewerkt volgens het EDI- model. Kinderen doen tijdens de instructie allemaal mee door o.a. gebruik te maken van wisbordjes en onderling overleg. We werken volgens het principe ‘ik doe het-wij doen het-jullie doen het-je doet het zelf’. Gedurende de les bepaalt de leerkracht of er kinderen zijn die in aanmerking komen voor verlengde instructie. De leerkracht bepaalt gedurende de les of er kinderen zijn die korter mee doen met de instructie en dus eerder zelf aan het werk gaan. In de groepen 5 t/m 8 wordt door de kinderen gewerkt met tablets. Dit geeft leerkrachten de mogelijkheid om tijdens de verwerking van de leerstof direct feedback te geven.

Kinderen maken eerst van alles de helft en vervolgens de rest. Op deze manier maken alle kinderen ook de plusopdrachten. (hoge verwachtingen)

Om tot leren te komen is een goed pedagogisch klimaat in de klas voorwaarde. Niet alleen de leerkracht werkt hieraan door kinderen pedagogisch zo goed mogelijk tegemoet te komen, ook kinderen zorgen ervoor dat iedereen zich veilig voelt in de klas. Om dat te bereiken werken we op De Tandem in groep 1 t/m 8 met het programma ‘De Vreedzame School’. (relatie) Ieder jaar vullen de leerlingen van groep 5 t/m 8 de vragenlijst ‘veiligheid’ in om te controleren of kinderen zich daadwerkelijk veilig voelen op De Tandem.

Binnen de school creëren wij in samenwerking tussen alle betrokkenen een sfeer waarin kinderen zich veilig voelen. We werken met mediatoren uit de groepen 7 en 8 die ruzietjes en meningsverschillen tussen kinderen onderling oplossen. Sinds schooljaar 2018- 2019 hebben wij een kinderraad. Zij vertegenwoordigen de kinderen van De Tandem. (autonomie)

Kinderen helpen mee om de school netjes en opgeruimd te houden. Ieder kind heeft een taakje binnen of buiten de klas. Met de hele school voelen wij ons ook verantwoordelijk voor de omgeving. Wij zijn een ‘Afval Vrije School’.

Ouders worden regelmatig, via Parro, op de hoogte gebracht van de onderwerpen die met DVS aan bod komen. Als daar behoefte aan is, kunnen zij zo thuis aansluiten op deze onderwerpen.

Ouders worden binnen onze school gezien als partners. Zij zijn de ervaringsdeskundigen en kennen hun kind het beste. We hebben een gezamenlijk doel: ‘Het best mogelijke halen uit hun kind’. We kunnen elkaar daarin adviseren en aanvullen.

Ouders worden op de hoogte gebracht van de vorderingen van hun kind tijdens 10 minuten gesprekken en twee keer per jaar d.m.v. een rapport. Willen ouders tussentijds over de vorderingen of het gedrag van hun kind praten dan kan dat op afspraak. Ouders kunnen van ons verwachten dat wij contact opnemen als daar aanleiding toe is.

Aan het begin van het schooljaar wordt een kennismakingsgesprek georganiseerd. Zowel ouders als kinderen zijn hierbij aanwezig.

Naast de reguliere vakken besteden wij aandacht aan kunstzinnige vorming, muziek en filosofie. Een kind is tenslotte meer dan alleen een opsomming van toetsresultaten. Twee keer per jaar vindt een openpodium plaats waar alle groepen een optreden met zang en dans verzorgen. Jaarlijks is er een expositie, uitvoering of ander cultureel project voor de hele school.

Vanaf groep 2 kunnen kinderen in aanmerking komen om met het technisch leesprogramma BOUW! te werken. Met dit programma kunnen wij voorkomen dat er leesproblemen ontstaan. Leerkrachten volgen via de BOUW!- coördinator de vorderingen van de leerlingen. Het onderwijsaanbod wordt aan de hand van deze informatie afgestemd. Ook ouders worden tussentijds op de hoogte gesteld van de vorderingen.

In de groepen 5 t/m 8 leren de kinderen bij de zaakvakken, aardrijkskunde, geschiedenis en biologie, hoe zij aantekeningen moeten maken.

Wij hebben 8 enkele groepen. We streven ernaar de groepen niet groter dan 30 leerlingen te maken.

Niveau 0’
Het team van De Tandem bestaat uit een mix van jonge en oudere leerkrachten. Jeugdig enthousiasme en ervaring mengen op een mooie manier. Binnen ons team hebben wij een rekenspecialist, een leesspecialist en een EDI- deskundige.

Op schoolniveau worden de leerkrachten begeleid door de directeur en de intern begeleiders. Jaarlijks vinden lesbezoeken en loopbaangesprekken plaats. Elk teamlid beschikt over een bekwaamheidsdossier met hierin een persoonlijk ontwikkelingsplan.

Leerkrachten van De Tandem volgen ieder jaar teamtrainingen. In het schooljaar 2022- 2023 wordt de teamtraining ‘Muziek in de klas’ onder leiding van De Muziek Mees voortgezet. Het project ‘Filosofie in de klas’ wordt voortgezet door middel van co- teaching lessen, gegeven door Judith Wagensveld.

Het lesgeven volgens het EDI- model blijft actueel. Wij werken komend schooljaar werken met interne coaching door onze EDI- specialist. Daarnaast verdiepen wij ons in het thema ‘eigenaarschap van leren’. In het kader daarvan wordt gestart met het leerlingvolgsysteem van EDI. Leerkrachten krijgen een nascholing om met dit systeem te kunnen werken.

Daarnaast volgt het team een training ‘kind- en oudergesprekken’.

Niveau 1
Interne ondersteuning. De intern begeleider wordt ingeschakeld als de leerkracht onvoldoende ondersteuning kan bieden. Met andere woorden, niveau 0’ voldoet niet meer. De bedoeling van interne ondersteuning is de handelingsverlegenheid van de leerkracht om te zetten in handelingsbekwaamheid.

De centrale vraag is: ‘Wat heeft dit kind van mij als leerkracht nodig om wel tot ontwikkeling te komen en hoe realiseer is dat?’ Deze manier van werken sluit aan bij onze missie en visie, waarbij we uitgaan van ontwikkelingsmogelijkheden en ondersteuningsbehoeften van leerlingen. We reduceren stagnatie in ontwikkeling nadrukkelijk niet tot kind kenmerken. In plaats van dat een leerkracht kan zeggen dat hij/zij er toch niks aan kan doen, omdat een leerling nou eenmaal een stoornis heeft, kijken we naar de invloed die een leerkracht wel heeft. Er wordt een plan van aanpak  (handelingsplan) opgesteld waarbij leerling, ouders/verzorgers en leerkracht(en) worden betrokken. Daarin worden duidelijke doelen gesteld en er worden afspraken gemaakt over het evalueren van de voortgang.

Aan onze school is een School Maatschappelijk Werkster verbonden. Drie keer per jaar komt het Zorg Advies Team (bestaande uit: de schoolmaatschappelijk werkster, de schoolverpleegkundige en de internbegeleiders van De Tandem) bijeen om leerlingen door te spreken die bij de leerkracht ‘opvallen’. Ouders wordt altijd eerst om toestemming gevraagd.

Ook de hulp van het Jeugdteam kan worden ingeroepen. Dit jeugdteam heeft meerdere disciplines in huis. (straatcoach, opvoedbureau en SMW)

Niveau 2
Als de ondersteuning op niveau 1 niet toereikend is, hebben wij de mogelijkheid externe deskundigen in te huren.

Wij werken veel samen met Marald Mens, onderwijsprofessional en neuropsycholoog (marald@mensopschool.nl) en Jolande Bisschop, ecologisch pedagoog en specialist hoogbegaafdheid.

Nieuw bij de Hoeksche School zijn dit jaar Klarida Barth en Beate Roeling. Deze specialisten richten zich op de leerkrachten, wij noemen dit CLB (Consultatieve Leerkracht Begeleiding). De leerkracht wordt geholpen een passend aanbod te realiseren voor de betreffende leerling.
De externe hulp moet minimaal 3 maanden worden ingezet voordat bepaald kan worden of het effect heeft of niet.

Daarnaast werken wij samen met de volgende partners:
Leestalent Leestalent is onderdeel van het Kindzorgcentrum Educto. De organisatie biedt vergoede dyslexiezorg voor kinderen met ernstige dyslexie.
Auris Auris geeft hulp aan iedereen die moeite heeft met horen, spreken of taal. Auris adviseert, onderzoekt, behandelt, ondersteunt en geeft onderwijs.

Bij vragen of zorgen over opvoeden, opgroeien, geestelijke gezondheid of veiligheid van het kind, kan via de schoolmaatschappelijk werkster het Jeugdteam door de school geraadpleegd worden. Ouders kunnen het Jeugdteam ook zelf benaderen met vragen. Onze schoolmaatschappelijk werkster is Sara Ramzani (06 40710473).

Wanneer ook deze hulp onvoldoende blijkt, is de school handelingsverlegen. De school kan dan niet tegemoetkomen aan de onderwijsbehoeftes van de leerling. Deze wordt vervolgens verwezen naar de Ondersteuningscommissie van het Samenwerkingsverband (SWV 2804).

Naast deze ondersteuning op school, kan de school een beroep doen op extra ondersteuning vanuit het Samenwerkingsverband. Het gaat om begeleiding op
de volgende thema’s:
1. Visio. Er is sprake van ernstige visuele problematiek.
2. Auris. Er is sprake van ernstige spraak en taalproblematiek, auditieve problematiek.
3. Een extern expert bij medische problematiek zoals hersenletsel, enz. De ondersteuning is gericht op het handelen van de leerkracht en wordt gedaan
door een expert betaald door het SWV.
4. Een extern expert voor buitenlandse kinderen. Er is bijvoorbeeld sprake van problematische taalontwikkeling. De ondersteuning is gericht op het handelen van de leerkracht en wordt gedaan door een expert betaald door het SWV.
5. Pre-ambulante begeleiding door een lid van de Ondersteuningscommissie, gericht op het handelen van de leerkracht. De leerling kan ook kortdurend worden begeleid, indien nodig. Deze vorm van ondersteuning wordt betaald door het Samenwerkingsverband en vindt alleen plaats na aanmelding bij de Ondersteuningscommissie.

De duur en invulling van de extra ondersteuning verschilt per school en per leerling. Het is van belang om hierover duidelijke afspraken te maken met school. Als er sprake is van langdurige ondersteuning, dan stelt de school samen met u een plan van aanpak op. Dit heet een Ontwikkelingsperspectief (OPP). In het
OPP staat informatie over de intelligentie, het verwachte leerrendement en uitstroomperspectief. Voor de vakgebieden technisch lezen, spelling, begrijpend lezen en rekenen wordt de huidige en de verwachte DLE-score opgenomen. Er wordt daarnaast vermeld welke factoren de ontwikkeling en het leren van een leerling bevorderen of belemmeren. Ten slotte worden ook de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften beschreven. Er worden duidelijke doelen opgenomen, die tussentijds en aan het eind van een traject worden geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. De school gebruikt hiervoor het OPP-format van het Samenwerkingsverband.

Basisondersteuning en geld.

Om basisondersteuning vorm te geven ontvangt het samenwerkingsverband geld van de overheid. De Tandem ontvangt van dit geld €400,- per kind in het schooljaar 2022- 2023.

Op onze school hebben wij € 83.200,- ontvangen voor de versterking van de basisondersteuning (zie tabel aan het begin van dit document niveau 0- 2)).

We besteden dit geld aan het betalen van externe specialisten, extra uren interne begeleiding en extra handen in de klas.

Mocht de uitleg niet voldoende zijn dan kunt u de directeur van de school vragen om uitleg of kijkt u eens op de website van Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Hoeksche Waard: www.swv2804.nl. Daar ziet u ook telefoonnummers van de helpdesk.