Het is een bijzonder kind
en dat is-tie
Dik Trom

Beste ouders,

Alle kinderen zijn uniek, hebben hun eigen onderwijs- en opvoedingsbehoeften en hun eigen talenten. Helaas hebben niet alle basisscholen een passend antwoord op de onderwijs- en opvoedingsbehoeften van ieder kind. Dat kan al duidelijk zijn bij de aanmelding van uw kind bij een school maar dat kan ook duidelijk worden tijdens het verblijf van uw kind op school. En wat dan? Waar vinden we dan passend onderwijs?

Hieronder leggen we u uit wat passend onderwijs in de Hoeksche Waard inhoudt en wat het voor u kan betekenen. Mocht de uitleg niet voldoende zijn dan kunt u de directeur van deze school vragen om uitleg of kijkt u eens op de website van Passend onderwijs Hoeksche Waard: www.swv2804.nl. Daar ziet u ook telefoonnummers van de helpdesk van Passend onderwijs Hoeksche Waard.


Ieder kind gunnen wij onderwijs in de buurt van huis, in het dorp. Ieder kind is welkom en u kunt uw kind altijd bij de door u gewenste school aanmelden. Doe dit het liefst schriftelijk.

Belangrijke vragen daarbij zijn: Is de school geschikt voor uw kind? Kan de school bieden wat u wenst? Wat vindt u belangrijk bij het opvoeden van uw kind? Deelt u de waarden, de levensovertuiging? Wat betekent het om samen op te voeden? Wat mag u van de school verwachten en de school van u?

Onderwijs en opvoeden doen ouders en de school gezamenlijk. We hebben daarin een gedeelde taak waarin we partners zijn. Wij noemen deze taak onze pedagogische opdracht. Onze gezamenlijke pedagogische opdracht is een kwalitatief goede bijdrage leveren aan de ontwikkeling van uw kinderen tot autonome, sociale en zelfverantwoordelijk deelnemers van een nog onbekende samenleving.

We richten ons daarbij op drie gebieden zowel thuis als op school:

 1. Vaardigheden zoals rekenen en taal maar ook muziek en sport.
 2. Vaardigheden in het met elkaar omgaan. Zo zijn onze manieren.
 3. Vaardigheden in het omgaan met jezelf, persoonsvorming.

Wij beschouwen de volgende vier waarden als de basis bij het ontwikkelen van bovenstaande vaardigheden.

 1. Rechtvaardigheid: wat u niet wilt dat u geschiedt doe dit ook de ander niet.
 2. Weldadigheid: doe de ander goed.
 3. Waardigheid: toon respect.
 4. Vrijheid: weet dat jouw vrijheid een belemmering voor de ander kan zijn. 

Mag een basisschool uw kind weigeren?

Scholen mogen weigeren

 1. als u de godsdienstige overtuiging of levensvisie niet wenst te respecteren.
 2. als er geen plaats is. De groepen zijn vol. De maximale groepsgrootte dient dan te zijn vermeld in een schoolgids of op de website.
 3. als uw kind nog niet zindelijk is. In overleg met de huisarts, het jeugdteam en de school kunt u hiervoor een oplossing zoeken. Het is belangrijk dat uw kind dus zo snel mogelijk zindelijk is.

Het kan zijn dat de school bij de aanmelding voorziet dat zij, na overleg met u en eventuele deskundigen, niet kan voldoen aan hetgeen uw kind nodig heeft, dan heeft de school de wettelijke verplichting samen met de ouders te zoeken naar een meer geschikte school. En mocht dit niet lukken dan kan de school uw kind aanmelden bij de Ondersteuningscommissie. De Ondersteuningscommissie gaat u dan verder helpen. Dit leggen we hieronder verder uit.

Stel dat u zich niet kunt vinden in het besluit van de school dan kunt u zich wenden tot het bestuur:

Stichting De Hoeksche School
T.a.v. De heer L.J. van Heeren
Biezenvijver 5
3297 GK Puttershoek
078-6295999

E-mailadres

Het schoolbestuur legt u dan per brief uit waarom de school uw kind niet toelaat. Het is dan mogelijk om binnen 6 weken schriftelijk bezwaar te maken tegen de weigering. Daarna beslist het schoolbestuur binnen 4 weken of het kind alsnog toegelaten wordt of niet.

Schoolondersteuningsprofiel

In een Schoolondersteuningsprofiel staat wat wij u kunnen bieden. Dit profiel bestaat uit basisondersteuning en extra ondersteuning. Alle scholen verbonden aan SWV 2804 hebben in hun onderwijsaanbod zowel basisondersteuning als extra ondersteuning.

De basisondersteuning is op alle scholen in de Hoeksche Waard hetzelfde. In de bijlage Basisondersteuning 2804 kunt u lezen wat alle scholen in de Hoeksche waard als basis in huis hebben.

Voorts bieden alle scholen ook extra ondersteuning en die kan per school sterk verschillend zijn. De ene school biedt meer op het gebied van hoogbegaafdheid en de andere school meer op het gebied van kinderen, die een meer dan gemiddelde behoefte hebben aan rust, veiligheid en voorspelbaarheid.

Wat bieden wij op De Tandem?

Hoe ziet ons Ondersteuningsprofiel eruit? Hoe ziet het aanbod op onze school eruit?

We onderscheiden vier niveaus in ons ondersteuningstraject

 • Niveau 2  externe ondersteuning
 • Niveau 1  interne ondersteuning
 • Niveau 0’ de leerkracht
 • Niveau 0  fundament

In de praktijk:

Op de school (niveau 0)

 • De leerkracht die zich zorgen maakt en niet meer weet wat te doen kan hulp vragen aan de intern begeleider

Op de school (niveau 1)

 • Deze kan vervolgens hulp vragen bij de externe experts zoals een orthopedagoog, de

Schoolbegeleidingsdienst enz. (niveau 2).

 • Als de ondersteuning van de basisschool en de hulp van externe experts niet voldoende blijken te zijn, wordt uw kind door de school aangemeld bij de Ondersteuningscommissie (niveau 3).

Let wel: scholen zijn verplicht stap 1 en stap 2 te doen vóór de aanmelding. Dan pas kan de school uw kind aanmelden bij de Ondersteuningscommissie.

Centraal staat in dit traject wat uw kind nodig heeft om optimaal te presteren en/of te komen tot gewenst gedrag of goed welbevinden. Alle ondersteuning is gericht op het optimaliseren van het handelen van de leerkracht. U wordt van de stappen op de hoogte gehouden door de school.

Niveaus 1 en 2 duren minimaal 6 maanden waarbij niveau 2 minimaal 3 maanden duurt. Bij zeer ernstige situaties kan de school afwijken. We noemen dit een beredeneerde afwijking.

Een toelichting op bovenstaande niveaus

Niveau 0 fundament, missie, visie e.d. van de school

Op De Tandem weten wij dat  de elementen autonomie, competentie en relatie van groot belang zijn voor kinderen om optimaal tot ontwikkeling te komen.

Wij willen dit bereiken door de onderwijsbehoefte van kinderen zo goed mogelijk op maat te maken (competentie en autonomie)

De leerstof sluit zo goed mogelijk aan bij de mogelijkheden van het kind. In groep 3 en 4 wordt in drie niveau groepen gewerkt met technisch lezen. In groepsplannen staat beschreven wat kinderen die buiten die basisgroep vallen extra nodig hebben en hoe dat wordt vorm gegeven. Dit kan gaan om extra onderwijstijd, extra instructie, extra leerstof  etc. In de groepen 5 t/m 8 wordt door de kinderen gewerkt met chromebooks. Dit geeft leerkrachten de mogelijkheid voor rekenen en spelling per onderdeel te bepalen wat een kind nodig heeft aan leerstof, instructie of leertijd. Voor technisch lezen en begrijpend lezen zijn de klassen in drie niveaugroepen verdeeld. Afhankelijk van deze niveaugroepen krijgen de leerlingen de instructie en leertijd die zij nodig hebben. Uiteraard binnen de tijd en mogelijkheden die er zijn.

Om tot leren te komen is een goed (pedagogisch) klimaat in de klas voorwaarde. Niet alleen de leerkracht werkt hieraan door kinderen pedagogisch zo goed mogelijk tegemoet te komen, ook kinderen zorgen ervoor dat iedereen zich veilig voelt in de klas. Om dat te bereiken werken we op De Tandem in groep 1 t/m 8 met het programma van  ‘De Vreedzame School’. (relatie)

Binnen de school creëren wij in samenwerking tussen alle betrokkenen een sfeer waarin kinderen zich veilig voelen. We werken met mediatoren uit de groepen 7 en 8 die ruzietjes en meningsverschillen tussen kinderen onderling oplossen. In 2019 is een kinderraad in het leven geroepen. Zij vertegenwoordigen de kinderen van De Tandem. (autonomie)

Kinderen helpen mee om de school netjes en opgeruimd te houden. Ieder kind heeft een taakje binnen of buiten de klas.

Met de hele school voelen wij ons ook verantwoordelijk voor de omgeving. Wij zijn een ‘Afval Vrije School’.

Ouders worden regelmatig op de hoogte gebracht van de onderwerpen die met DVS aan bod komen, zodat zij thuis kunnen aansluiten op de onderwerpen die kinderen bezig houden.

Ouders worden binnen onze school gezien als partners. Zij zijn de ervaringsdeskundigen en kennen tenslotte hun kind het beste. We hebben een gezamenlijk doel: ‘Het best mogelijke halen uit hun kind’. We kunnen elkaar daarin adviseren en aanvullen.

Ouders worden op de hoogte gebracht van de vorderingen van hun kind tijden 10 minuten gesprekken en twee keer per jaar d.m.v. een rapport.

Wilt u tussentijds over de vorderingen of het gedrag van uw kind praten dan kunt u een afspraak maken met de leerkracht van uw kind. U kunt van ons verwachten dat wij contact met u opnemen als daar aanleiding voor is.

Aan het begin van het schooljaar wordt een informatieavond georganiseerd. Die avond wordt over het algemeen ingeluid door een spreker. Vervolgens gaan ouders naar de klas(sen) van hun kind(eren), waar zij door de leerkracht op de hoogte worden gebracht van het programma voor het te komen schooljaar.

Naast de reguliere vakken besteden wij veel aandacht aan kunstzinnige vorming, muziek en filosofie. Een kind is tenslotte meer dan alleen een opsomming van toets resultaten.

Twee keer per jaar vindt een open podium plaats waar alle groepen een optreden met zang en dans verzorgen. Jaarlijks is er een expositie, uitvoering of ander cultureel project voor de hele school.

Niveau 0’

Ons team bestaat uit een mix van jonge en oudere leerkrachten. Jeugdig enthousiasme en ervaring mengen op een mooie manier.

Binnen ons team hebben wij een ICT -, reken- en leesspecialist ( deze laatste in opleiding).

Op schoolniveau worden de leerkrachten begeleid door de directeur en de intern begeleiders. Jaarlijks vinden meerdere lesbezoeken en loopbaangesprekken plaats. Elk teamlid beschikt over een bekwaamheidsdossier met hierin een persoonlijk ontwikkelingsplan.

Leerkrachten van De Tandem volgen ieder jaar teamtrainingen. Komend schooljaar wordt de teamtraining ‘Muziek in de klas’ voortgezet. Het project ‘Filosofie in de klas’ wordt voortgezet door middel van voorbeeldlessen en lessenobservaties en  ‘Effectief rekenonderwijs op de basisschool’ wordt voortgezet na groot succes de afgelopen twee schooljaren.

Een deel van de teamleden volgt individuele gitaarlessen.

Voor de nieuwere leerkrachten wordt de nascholing DVS gestart.

Niveau 1

Bij sommige kinderen lukt het de leerkracht niet om te voldoen aan de didactische- en/of pedagogische behoeften van een kind. Samen met de ib’er en/of directeur wordt een plan opgesteld om daar verbetering in te brengen. Ook de hulp van onze lees- of rekenspecialisten kan worden ingeroepen.

Aan onze school is een School Maatschappelijk Werkster verbonden.  Twee keer per jaar komt het Zorg Advies Team (bestaande uit Sara Ranzani, schoolmaatschappelijk werkster, onze schoolverpleegkundige Jitske Zwart en Simone Roelfsema, ib’ers De Tandem) bijeen om leerlingen door te spreken die de leerkracht ‘opvallen’.  Ouders wordt altijd eerst om toestemming gevraagd.

Ook de hulp van het Jeugdteam kan worden ingeroepen. Dit jeugdteam heeft meerdere disciplines in huis. (straatcoach, opvoedbureau en SMW)

Niveau 2

Als de ondersteuning op niveau 1 niet toereikend is hebben wij de mogelijkheid externe deskundigen in te huren.

Wij werken samen met:

 • Marald Mens , onderwijsprofessional en neuropsycholoog (e-mailadres),
 • Jolande Bisschop, ecologisch pedagoog en specialist hoogbegaafdheid,
 • Jet Barendrecht, gespecialiseerd in hoogbegaafdheid.

Deze specialisten richten zich op de leerkracht. Zij worden geholpen een passend aanbod te realiseren voor de betreffende leerling.

De externe hulp moet minimaal 3 maanden worden ingezet, voordat bepaald kan worden of het effect heeft of niet.

Daarnaast werken wij samen met de volgende partners:

 • Leestalent; Leestalent is onderdeel van het Kindzorgcentrum Educto. De organisatie biedt vergoede dyslexiezorg voor kinderen met ernstige enkelvoudige dyslexie.
 • Auris; Auris geeft hulp aan iedereen die moeite heeft met horen, spreken of taal. Auris onderzoekt, behandelt, ondersteunt en geeft onderwijs. Passend bij wat nodig is en voor elke leeftijd.
 • Bij vragen of zorgen over opvoeden, opgroeien, geestelijke gezondheid of veiligheid van het kind kan via de schoolmaatschappelijk werkster het Jeugdteam door de school geraadpleegd worden. Ouders kunnen het Jeugdteam ook zelf benaderen met vragen.

Wanneer ook deze hulp onvoldoende blijkt is de school handelingsverlegen. De school kan dan niet tegemoetkomen aan de onderwijsbehoeftes van de leerling en wordt verwezen naar de ondersteuningscommissie van het Samenwerkingsverband (SWV 2804).

Passend onderwijs en geld.

Om passend onderwijs vorm te geven ontvangt het samenwerkingsverband geld van de overheid. Vanaf schooljaar 2021-2022 is dit bedrag € 400,- per kind. Dit geld gaat naar het bestuur van de school.

Op onze school hebben wij € 80.000,- ontvangen voor passend onderwijs.

We besteden dit geld aan:

 • betalen van externe specialisten
 • extra uren interne begeleiding
 • professionalisering van het team
 • begeleiders bij computerprogramma BOUW!
 • eventueel aanschaf specialistisch materiaal
 • aanschaf literatuur
 • extra leertijd kleine groepjes leerlingen.

Mocht de uitleg niet voldoende zijn dan kunt u de directeur van de school vragen om uitleg of kijkt u eens op de website van Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Hoeksche Waard: www.swv2804.nl. Daar ziet u ook telefoonnummers van de helpdesk.

Passend onderwijs

Passend onderwijs wil zeggen dat we op school bij het uitvoeren van onze pedagogische opdracht zoveel mogelijk rekening houden met de onderwijs- en opvoedingsbehoeften van uw kind. Kinderen verschillen in hun ontwikkeling. Het ene kind vraagt aanmoediging en bevestiging, vraagt om een hand of soms om twee handen. Het andere kind gaat graag zijn of haar eigen gang en weet dit prima alleen te doen. Het ene kind leert spelenderwijs, een ander kind moet blokken en vraagt om extra uitleg. Op onze school proberen we zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de verschillen van onze kinderen maar dat lukt ons helaas niet altijd. En wat dan?

Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Hoeksche Waard

Om dan toch tot (passend) onderwijs te komen hebben alle openbare en protestant-christelijke scholen, de Leeuwenhartschool en de Willibrordusschool zich verenigd in het Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Hoeksche Waard, kortweg: Samenwerkingsverband (SWV) 2804. We helpen elkaar en we helpen u, als het nodig is, bij het vinden van de juiste plek voor uw kind. Hiervoor heeft het Samenwerkingsverband de Ondersteuningscommissie in het leven geroepen. Deze commissie zal u adviseren en ondersteunen tot de juiste plek. De Ondersteuningscommissie bestaat uit een psycholoog en een orthopedagoog en – indien nodig – deskundigen uit het speciaal basisonderwijs en/of een externe expert.

Wat doet de Ondersteuningscommissie?

Het kan voorkomen dat de school aangeeft uw kind niet te kunnen plaatsen omdat de school van mening is niet te kunnen voldoen aan de onderwijs- en opvoedingsbehoeften van uw kind. Of de school geeft aan dat het verder op school niet gaat. In die gevallen zal de school uw kind aanmelden bij de Ondersteuningscommissie. Daartoe vult de school een Onderwijskundig rapport zo volledig mogelijk in. U heeft recht op inzage en u ontvangt een kopie van het Onderwijskundig rapport.

In het Aanmeldingsformulier voor ouders kunt u uw verhaal kwijt.

U kunt uw kind ook zelf aanmelden bij de Ondersteuningscommissie. U kunt daarvoor de Helpdesk bellen: 078-6295997.

De Ondersteuningscommissie zal door middel van een intake met u de problemen nauwkeurig in kaart brengen. De intakemedewerker biedt u het gehele traject ondersteuning tot het moment dat uw kind een plekje heeft. Mochten zaken niet duidelijk zijn, heeft u vragen dan is de intakemedewerker uw aanspreekpunt. Aarzel niet bij vragen, het is een spannende tijd voor u en uw kind.

Belangrijke vragen bij de intake zijn:

 • Welke problemen heeft uw kind?
 • Wat is er al aan gedaan, welke extra hulp heeft uw kind gekregen?
 • Hoe kan de basisschool gesteund worden om uw kind verder te helpen?
 • Is uw zoon of dochter misschien beter af op een andere school?
 • Wat vindt u leuk aan uw kind?
 • Waar is uw kind goed in?
 • Waaruit verklaart u de problematiek?

Om deze vragen goed te kunnen beantwoorden hebben de intakemedewerkers van de Ondersteuningscommissie zoveel mogelijk gegevens van uw kind nodig. Veel gegevens staan al in  het onderwijskundig rapport dat school heeft ingevuld en in het Aanmeldingsformulier voor ouders dat u  heeft ingevuld.

De intakemedewerker van de Ondersteuningscommissie zal:

 1. een observatie in de klas doen.
 2. spreken met de leerkracht en de intern begeleider.
 3. spreken met het kind.
 4. bij u thuis met u in gesprek.

De door school en u verstrekte gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

Vragen? Bel de Helpdesk van de Ondersteuningscommissie: 078-6295997.

Het advies

Na de aanmelding bij de Ondersteuningscommissie en de ontvangst van het volledige dossier geeft de Ondersteuningscommissie binnen 6 weken een advies. Hiervan wordt een eindverslag gemaakt, dat met u en de school wordt besproken.

Er zijn vier adviezen mogelijk:

 1. Op de huidige basisschool blijven of toch naar de school van aanmelding, eventueel met hulp vanuit de Ondersteuningscommissie.

We noemen deze hulp preventieve ambulante begeleiding (PAB) dwz ter voorkoming dat het kind naar   het speciaal (basis) onderwijs moet. De hulp is gericht op adviezen voor de leerkracht.

 1. Verwijzing naar een andere basisschool.
 2. Verwijzing naar een speciale school voor basisonderwijs (SBO).
 3. Verwijzing naar een andere instantie (Medisch Kinder Dagverblijf) of Speciaal onderwijs (SO).

Ad 1. Op de huidige basisschool blijven of toch naar de school van aanmelding

Als uw kind op de huidige basisschool blijft of op de door u gewenste basisschool start, kan de school rekenen op preventieve ambulante begeleiding (PAB). Dit wordt vanuit de Ondersteuningscommissie georganiseerd, echter alleen als de leerkrachten, de school, daaraan mee willen werken.

De begeleiding wordt uitgevoerd door leden van de Ondersteuningscommissie, die hebben gewerkt in het speciaal basisonderwijs en/of speciaal onderwijs. Samen met de leerkracht en de intern begeleider wordt geprobeerd om de onderwijsleersituatie af te stemmen op de behoeften van uw kind. De begeleiding is altijd tijdelijk.

De PAB’er zal bij de start van de begeleiding kennis met u maken. De school zal een Ontwikkelingsperspectief opstellen waarin de doelen beschreven staan die men met uw kind wenst te bereiken. De school houdt u op de hoogte over het verdere verloop van het Ontwikkelingsperspectief en ook de begeleiding. Het doel van PAB is om te voorkomen (preventief) dat een leerling verwezen zal worden naar een school voor speciaal (basis)onderwijs. We streven immers naar onderwijs vlakbij huis.

Ad 2. Verwijzing naar een andere basisschool

Dit advies geeft de Ondersteuningscommissie als bijv. een andere school meer biedt dan de huidige of gewenste school en de verwachting is, dat deze andere school antwoord weet op de onderwijs- en voedingsbehoeften van uw kind.

U zoekt in overleg met de intakemedewerker een andere basisschool. De intakemedewerker geeft ondersteuning bij de schoolkeuze als een van de betrokken partijen daarom vraagt en indien wenselijk kan enige tijd preventieve ambulante begeleiding (PAB) – zie hierboven- plaatsvinden.

Ad 3. Verwijzing naar een speciale school voor basisonderwijs

U kunt dan kiezen uit ’t Pluspunt of de Willem-Alexanderschool in Oud-Beijerland. De huidige school en u ontvangen een eindverslag van de Ondersteuningscommissie waarin het advies wordt onderbouwd. Uw kind wordt vervolgens aangemeld bij de Toelaatbaarheidscommissie. Deze verstrekt een toelaatbaarheidsverklaring (TLV). Deze verklaring is uw toegangsbewijs. U wordt tijdens  de procedure geholpen door de intakemedewerker van de Ondersteuningscommissie.

Ad 4. Verwijzing naar speciaal onderwijs

Let wel: dit is geen speciaal basisonderwijs (SBO) dus geen Willem-Alexanderschool of ’t Pluspunt. De ontwikkelingsbelemmering is dan zodanig specifiek dat ook het SBO geen passend onderwijs kan leveren. Uw kind lijkt dan te zijn aangewezen op speciaal onderwijs. U ontvangt een eindverslag van de Ondersteuningscommissie waarin het advies is onderbouwd. Vervolgens meldt de Ondersteuningscommissie uw kind aan bij de Toelaatbaarheidscommissie. Deze verstrekt een toelaatbaarheidsverklaring (TLV). Deze verklaring is uw toegangsbewijs. U wordt tijdens  de procedure geholpen door de intakemedewerker van de Ondersteuningscommissie.

Een instelling voor speciaal onderwijs is ondergebracht in een cluster. Er zijn vier clusters:

 • Cluster 1: speciaal onderwijs voor visueel gehandicapte leerlingen.
 • Cluster 2: speciaal onderwijs voor auditief gehandicapte leerlingen en leerlingen met taal- en spraakproblemen.
 • Cluster 3: speciaal onderwijs voor lichamelijk en verstandelijk gehandicapte leerlingen.
 • Cluster 4: speciaal onderwijs voor kinderen met ernstige gedragsproblemen of kinderpsychiatrische stoornissen.

U hebt een toelaatbaarheidsverklaring en dan?

U kunt uw kind aanmelden bij de speciale school of speciale basisschool. Ook hierbij wordt u geholpen door de intakemedewerker. De procedure van aanmelding en met ontvangst van een volledig dossier tot plaatsing mag wettelijk maximaal 10 weken duren. Zes weken maximaal voor de Ondersteuningscommissie en vier weken maximaal voor plaatsing op het SBO.

Heeft u vragen? Kijk eens op de website www.swv2804.nl of bel de Helpdesk van de Ondersteuningscommissie: 078-6295997.

Bijlage: Basisondersteuning SWV 28.04

De basisondersteuning SWV 28.04 geldt voor alle scholen die deel uit maken van het SWV 28.04. De basisondersteuning is ingedeeld op vier niveaus: niveau 0, 0’, 1 en 2 (zie Ondersteuningsplan 2018-2022). Hieronder vindt u een beschrijving per niveau.

Niveau 0: de school

 • De school heeft beschreven vanuit welke waarden de school werkt
 • De school ziet de ouders daarbij als partner
 • De school heeft haar (extra) ondersteuning beschreven in het ondersteuningsdeel van het schoolplan
 • De school heeft haar (extra) ondersteuning beschreven in de schoolgids en op de website
 • De school hanteert een methode of methodiek waarbij de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen wordt gestimuleerd gebaseerd op eerder genoemde waarden
 • De school heeft een leerlingvolgsysteem voor het in kaart brengen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen
 • De school heeft inzicht in de veiligheidsbeleving van leerlingen en personeel en in de incidenten die zich op het gebied van sociale veiligheid op school voordoen
 • De school heeft een beschreven veiligheidsbeleid gericht op het voorkomen en afhandelen van incidenten in en om de school
 • De school heeft (in dit veiligheidsbeleid) beschreven wanneer men overstapt van een aanpak in de klas tot verwijdering
 • De school heeft kennis en vaardigheden aangaande gedragsproblematiek
 • De school zorgt ervoor dat de leerlingen op een respectvolle manier met elkaar en anderen omgaan
 • De school heeft een beschreven en beredeneerd aanbod voor groep 1 en 2
 • De school heeft een kindvolgsysteem voor groep 1 en 2
 • De school heeft een beschreven beleid op het gebied van dyslexie en/of ernstige leesproblemen
 • De school werkt aangaande ernstige leesproblematiek met Ralfi of een dergelijke aanpak
 • De school hanteert een protocol voor medische handelingen
 • De school ondersteunt haar aanbod waar nodig door samen te werken met ketenpartners op het gebied van onderwijs en heeft dit beschreven in haar ondersteuningsdeel van het schoolplan
 • De school ondersteunt haar aanbod waar nodig door samen te werken met ketenpartners op het gebied van jeugdzorg/SMW en heeft dit beschreven  in het ondersteuningsdeel van het schoolplan
 • De school werkt vanuit de één zorgroute of de één zorgroute ‘light’ en heeft dit beschreven in het ondersteuningsdeel van het schoolplan
 • De school voldoet aan de standaarden voor handelingsgericht werken en heeft dit beschreven in het ondersteuningsdeel van het schoolplan
 • De school heeft de taken en functies binnen de school die een rol spelen in de ondersteuningsstructuur beschreven in het ondersteuningsdeel van het schoolplan (wie doet wat, wanneer en hoe)
 • De school heeft transparante en goed opgebouwde leerlingdossiers
 • De school kent per cursusjaar een overdracht die zorgt voor naadloze voortgang van de aanpak en begeleiding van leerlingen
 • De school heeft inzicht in de onderwijsbehoeften van haar leerlingenpopulatie
 • De school evalueert jaarlijks de resultaten van de leerlingen
 • De school evalueert regelmatig het onderwijsleerproces
 • De school werkt planmatig aan verbeteractiviteiten
 • De school borgt de kwaliteit van het onderwijsleerproces
 • De school verantwoordt zich aan belanghebbenden over de gerealiseerde onderwijskwaliteit
 • De school heeft opbrengsten die door de inspectie als voldoende zijn beoordeeld
 • De school stelt een ontwikkelingsperspectief op voor leerlingen met extra ondersteuning/specifieke behoeften binnen 6 weken na toezegging van de extra ondersteuning bekostigd door het SWV, cluster 1 en 2 (zie ook Deel 1 H 4.3.)
 • De school volgt of de leerlingen zich ontwikkelen conform het ontwikkelingsperspectief en maakt naar aanleiding hiervan beredeneerde keuzes
 • De school gebruikt een samenhangend systeem van genormeerde instrumenten en procedures voor het volgen van de prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen
 • De school benut dit systeem voor vroegtijdige signalering van leer-, opgroei- en opvoedproblemen
 • De school draagt zorg voor de kwaliteit van het onderwijs gericht op bevordering van actief burgerschap en sociale integratie, met inbegrip van het overdragen van kennis over en kennismaking met de diversiteit van de samenleving
 • De school werkt planmatig
 • De school werkt met ParnasSys of Esis
 • De school denkt en werkt cyclisch
 • De school heeft een basisarrangement

Niveau 0’: de leraar

 • De leraar vertaalt niveau 0 in handelen
 • De leraren werken met hart en ziel vanuit de door school geformuleerde waarden
 • De leraren stemmen de doelen en de aangeboden leerinhouden af op verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen.
 • De leraren stemmen de verwerkingsopdrachten af op verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen
 • De leraren stemmen de onderwijstijd af op verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen
 • De leraren zorgen voor een prettige en gestructureerde leeromgeving
 • De leraren werken handelingsgericht
 • De leraren handelen vanuit verkennen en benoemen de onderwijsbehoeften van leerlingen o.a. door observatie, gesprekken en het analyseren van toetsen
 • De leraren volgen en analyseren systematisch de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen
 • De leraren signaleren vroegtijdig welke leerlingen ondersteuning nodig hebben
 • De leraren bepalen de aard van de ondersteuning voor de leerlingen op basis van een analyse van de verzamelde gegevens
 • De leraren voeren de ondersteuning planmatig uit
 • De leraren evalueren regelmatig de effecten van de ondersteuning
 • De leraren bekijken en bespreken de wisselwerking tussen de leerling, henzelf, de groep en de leerstof om de onderwijsbehoeften te begrijpen en daarop af te stemmen
 • De leraren reflecteren op hun eigen rol en het effect van hun gedrag op het gedrag van leerlingen, ouders, collega’s
 • De leraren zijn zich bewust van de grote invloed die zij op de ontwikkeling van hun leerlingen hebben
 • Alle teamleden zoeken, benoemen en benutten de sterke kanten en interesses van de leerlingen, de leraren, de ouders en het schoolteam
 • De leraren werken samen met hun leerlingen. Ze betrekken hen bij de analyse, formuleren samen doelen en benutten de ideeën en oplossingen van leerlingen
 • De leraren werken samen met ouders. Ze betrekken hen als ervaringsdeskundige en partner bij de analyse van de situatie en het bedenken en uitvoeren van de aanpak
 • De leraren benoemen hoge, reële doelen voor de lange (einde schooljaar) en voor de korte (tussendoelen) termijn. Deze doelen worden gecommuniceerd en geëvalueerd met leerlingen, ouders en collega’s
 • De leraren werken planmatig waarbij ze de doelen (van hun plan) en de aanpak voor de groep, subgroepjes en mogelijk (een) individuele leerling(en) beschrijven
 • De leraren bespreken minstens twee keer per jaar hun vragen betreffende het planmatig handelen met de intern begeleider
 • De onderwijs- en begeleidingsstructuur is voor een ieder duidelijk. Er zijn heldere afspraken over wie wat doet, waarom, waar, hoe en wanneer
 • De leraren weten dat als zij handelingsverlegen zijn en zij geen antwoord meer hebben op de onderwijs- en opvoedingsbehoefte van het kind, zij zich kunnen wenden tot de interne ondersteuning

Niveau 1: interne ondersteuning

 • De interne ondersteuners ondersteunen de leraren in het realiseren van een passend aanbod op de onderwijs- en opvoedingsbehoefte van het kind
 • De interne ondersteuners ondersteunen de leraren bij het verkennen en benoemen van de  onderwijsbehoeften van leerlingen o.a. door observatie, gesprekken en het analyseren van toetsen
 • De interne ondersteuners ondersteunen de leraren bij het volgen en analyseren systematisch de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen
 • De interne ondersteuners ondersteunen de leraren bij het vroegtijdig signaleren van welke leerlingen ondersteuning nodig hebben
 • De interne ondersteuners ondersteunen de leraren bij het bepalen van de aard van de ondersteuning voor de leerlingen op basis van een analyse van de verzamelde gegevens
 • De interne ondersteuners ondersteunen de leraren bij het planmatig handelen
 • De interne ondersteuners ondersteunen de leraren bij het regelmatig evalueren van de effecten van de ondersteuning
 • De interne ondersteuners ondersteunen de leraren bij het bekijken en bespreken van de wisselwerking tussen de leerling, henzelf, de groep en de leerstof om de onderwijsbehoeften te begrijpen en daarop af te stemmen
 • De interne ondersteuners ondersteunen de leraren bij het reflecteren op hun eigen rol en het effect van hun gedrag op het gedrag van leerlingen, ouders, collega’s
 • De interne ondersteuners bewaken het proces
 • De interne ondersteuners zien ouders als partner in de dialoog
 • De leraren en de intern ondersteuners weten dat als zij handelingsverlegen zijn en zij geen antwoord meer hebben op de onderwijs- en opvoedingsbehoefte van het kind, zij zich kunnen wenden tot de externe ondersteuning

Niveau 2: Externe onderwijs gerelateerde ondersteuning

 • De externe ondersteuners ondersteunen de interne ondersteuners en de leraren in het realiseren van een passend aanbod op de onderwijs- en opvoedingsbehoefte van het kind middels CLB en/of HGW.
 • De externe ondersteuners ondersteunen de interne ondersteuners en de leraren bij het verkennen en benoemen van de onderwijsbehoeften van leerlingen o.a. door observatie, gesprekken en het analyseren van toetsen
 • De externe ondersteuners ondersteunen de interne ondersteuners en de leraren bij het bepalen van de aard van de ondersteuning voor de leerlingen op basis van een analyse van de verzamelde gegevens
 • De externe ondersteuners ondersteunen de interne ondersteuners en de leraren bij het planmatig handelen
 • De externe ondersteuners ondersteunen de interne ondersteuners en de leraren bij het bekijken en bespreken van de wisselwerking tussen de leerling, henzelf, de groep en de leerstof om de onderwijsbehoeften te begrijpen en daarop af te stemmen
 • De externe ondersteuners ondersteunen de interne ondersteuners en de leraren bij het reflecteren op hun eigen rol en het effect van hun gedrag op het gedrag van leerlingen, ouders, collega’s
 • De interne ondersteuners bewaken het proces
 • De externe ondersteuners zien ouders als partner in de dialoog
 • De leraren, de interne en externe ondersteuners weten dat als zij handelingsverlegen zijn en zij geen antwoord meer hebben op de onderwijs- en opvoedingsbehoefte van het kind, zij zich kunnen wenden tot de Ondersteuningscommissie

Niveau 2: Externe niet-onderwijs gerelateerde ondersteuning

 • De externe niet-onderwijs gerelateerde ondersteuners ondersteunen de school en de thuissituatie bij het realiseren van een passend aanbod op de onderwijs- en opvoedingsbehoefte van het kind.
 • De externe niet-onderwijs gerelateerde ondersteuners ondersteunen de interne ondersteuners door de volgende mogelijkheden:
  • Inbreng van kennis van de sociale kaart en hulpverlenings(on)mogelijkheden o.a.           meldcode kindermishandeling
  • Inbreng van specifieke deskundigheid over het communiceren met ouders
  • Consultatie en coaching van onderwijzend personeel op gespreksvoering met ouders
  • Bemiddeling tussen leerlingen, ouders en school
  • Suggesties doen voor preventieactiviteiten (zoals sociale vaardigheidstrainingen,            antipestprojecten, faalangsreductietrainingen enz.)
  • Deelnemen aan relevante zorg overleggen binnen de school of binnen               samenwerkingsverbanden
  • In overleg namens de school deel te nemen aan het Centrum voor Jeugd en Gezin
 • De externe niet-onderwijs gerelateerde ondersteuners kunnen de ouders en de kinderen ondersteunen door:
  • Actief contact te leggen met zorgleerlingen en/of hun ouders en hen motiveren voor    hulpverlening en het in kaart brengen van (eerdere) vormen van hulpverlening
  • Analyseren en verhelderen van de hulpvraag
  • Geven van informatie en advies aan leerlingen en ouders
  • Verlenen van kortdurende hulpverlening aan leerlingen en/of hun ouders, gericht op het vergroten van hun competenties in hun dagelijks functioneren
  • Bieden van laagfrequente ondersteuningscontacten indien (nog) niet verwezen kan worden
  • Evalueren en afronden van de hulpverlening en zo nodig bieden van nazorg
  • Toelating naar speciale en geïndiceerde zorg via het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Toegevoegd 2018-2022

 • Niveau 0: De school heeft methodes of methodieken gericht op het voorkomen van en omgaan met gedragsproblemen.
 • Niveau 0: De school heeft een beschreven beleid op het gebied van hoogbegaafdheid.
 • Niveau 0’: De leraren geven lessen conform het IGDI model = het Individueel Gedifferentieerde Instructiemodel*.
  • Het IGDI wordt op drie niveaus toegepast bij technisch lezen.
  • Het IGDI wordt op drie niveaus toegepast bij begrijpend lezen.
  • Het IGDI wordt op drie niveaus toegepast bij spelling
  • Het IGDI wordt op drie niveaus toegepast bij rekenen.

*Kan ook EDI model zijn.