Het schoolondersteuningsprofiel

 

 

Het is een bijzonder kind
en dat is-tie
Uit: Dik Trom.

 

 

Beste ouders,

Alle kinderen zijn uniek, hebben hun eigen onderwijs- en opvoedingsbehoeften en hun eigen talenten. Helaas hebben niet alle basisscholen een passend antwoord op de onderwijs- en opvoedingsbehoeften van ieder kind. Dat kan al duidelijk zijn bij de aanmelding van uw kind bij een school maar dat kan ook duidelijk worden tijdens het verblijf van uw kind op school. En wat dan? Waar vinden we dan passend onderwijs?

Hieronder leggen we u uit wat passend onderwijs in de Hoeksche Waard inhoudt en wat het voor u kan betekenen. Mocht de uitleg niet voldoende zijn dan kunt u de directeur van deze school vragen om uitleg of kijkt u eens op de website van Passend onderwijs Hoeksche Waard: www.swv2804.nl. Daar ziet u ook telefoonnummers van de helpdesk van Passend onderwijs Hoeksche Waard.

 

—————————————————————————————————————————————————-

 

Ieder kind gunnen wij onderwijs in de buurt van huis, in het dorp. Ieder kind is welkom en u kunt uw kind altijd bij de door u gewenste school aanmelden. Doe dit het liefst schriftelijk.

Belangrijke vragen daarbij zijn: Is de school geschikt voor uw kind? Kan de school bieden wat u wenst? Wat vindt u belangrijk bij het opvoeden van uw kind? Deelt u de waarden, de levensovertuiging? Wat betekent het om samen op te voeden? Wat mag u van de school verwachten en de school van u?

Onderwijs en opvoeden doen ouders en de school gezamenlijk. We hebben daarin een gedeelde taak waarin we partners zijn. Wij noemen deze taak onze pedagogische opdracht. Onze gezamenlijke pedagogische opdracht is een kwalitatief goede bijdrage leveren aan de ontwikkeling van uw kinderen tot autonome, sociale en zelfverantwoordelijk deelnemers van een nog onbekende samenleving.

We richten ons daarbij op drie gebieden zowel thuis als op school:

Vaardigheden zoals rekenen en taal maar ook muziek en sport.
Vaardigheden in het met elkaar omgaan. Zo zijn onze manieren.
Vaardigheden in het omgaan met jezelf, persoonsvorming.

 

Wij beschouwen de volgende vier waarden als de basis bij het ontwikkelen van bovenstaande vaardigheden.

 1. Rechtvaardigheid: wat u niet wilt dat u geschiedt doe dit ook de ander niet.
 2. Weldadigheid: doe de ander goed.
 3. Waardigheid: toon respect.
 4. Vrijheid: weet dat jouw vrijheid een belemmering voor de ander kan zijn.

 

Mag een basisschool uw kind weigeren?

Scholen mogen weigeren

 1. als u de godsdienstige overtuiging of levensvisie niet wenst te respecteren.
 2. als er geen plaats is. De groepen zijn vol. De maximale groepsgrootte dient dan te zijn vermeld in een schoolgids of op de website.
 3. als uw kind nog niet zindelijk is. In overleg met de huisarts, het jeugdteam en de school kunt u hiervoor een oplossing zoeken. Het is belangrijk dat uw kind dus zo snel mogelijk zindelijk is.

 

Het kan zijn dat de school bij de aanmelding voorziet dat zij, na overleg met u en eventuele deskundigen, niet kan voldoen aan hetgeen uw kind nodig heeft, dan heeft de school de wettelijke verplichting samen met de ouders te zoeken naar een meer geschikte school. En mocht dit niet lukken dan kan de school uw kind aanmelden bij de Ondersteuningscommissie. De Ondersteuningscommissie gaat u dan verder helpen. Hoe de Ondersteuningscommissie dit doet leggen we verder in deze notitie uit.

 

Stel dat u zich niet kunt vinden in het besluit van de school dan kunt u zich wenden tot het bestuur:

Stichting ACIS
T.a.v. De heer L.J. van Heeren
Biezenvijver 5
3297 GK Puttershoek
078-6295999
info@acishw.nl

Het schoolbestuur legt u dan per brief uit waarom de school uw kind niet toelaat. Het is dan mogelijk om binnen 6 weken schriftelijk bezwaar te maken tegen de weigering. Daarna beslist het schoolbestuur binnen 4 weken of uw kind alsnog toegelaten wordt of niet.

 

Schoolondersteuningsprofiel

Wat biedt onze school aan onderwijs? In een Schoolondersteuningsprofiel staat wat wij u kunnen bieden. Dit profiel bestaat uit basisondersteuning en extra ondersteuning. Alle scholen verbonden aan ons Samenwerkingsverband, SWV 2804, hebben in hun onderwijsaanbod zowel basisondersteuning als extra ondersteuning.
De basisondersteuning is op alle scholen m.u.v. de reformatorische scholen in de Hoeksche Waard hetzelfde. In de bijlage Basisondersteuning 2804 (zie einde van deze notitie) kunt u lezen wat alle scholen in de Hoeksche waard minimaal als basis in huis hebben. Een stukje verder in deze notitie leest u bij Hoe vertalen wij de basisondersteuning meer over onze basisondersteuning.
Voorts kunnen alle scholen ook extra ondersteuning bieden. Zie hieronder.

 

Welke extra ondersteuning heeft het Samenwerkingsverband en dus onze school. Waar kan de school een beroep op doen? De school kan een beroep doen op

 1. Er is sprake van ernstige visuele problematiek.
 2. Er is sprake van ernstige spraak en taalproblematiek, auditieve problematiek.
 3. Een extern expert bij medische problematiek bijv. syndroom van Down, hersenletsel enz. De ondersteuning is gericht op het handelen van de leerkracht en wordt gedaan door een expert betaald door het SWV.
 4. Een extern NT 2 expert. Er is sprake van NT2 problematiek. De ondersteuning is gericht op het handelen van de leerkracht en wordt gedaan door een expert betaald door het SWV.
 5. Een preambulante begeleider. De ondersteuning, gericht op het handelen van de leerkracht, wordt gedaan door een lid van de Ondersteuningscommissie (O.C.) betaald door het SWV pas na aanmelding bij de O.C.. Zie verder in deze notitie: Wat doet de Ondersteuningscommissie > advies> ad 1.
 6. Het SBO en SO. We beschouwen SBO en SO ook als extra ondersteuning. Dit kan pas na aanmelding bij de O.C. Zie verder in deze notitie: Wat doet de Ondersteuningscommissie > advies> ad 3 en ad 4.

Extra ondersteuning kan langdurig zijn maar ook bestaan uit een consult. Dit kan per school, per situatie verschillen. Spreek hierover met de directeur van de school. De extra ondersteuning is met name gericht op het optimaliseren van het handelen van de leerkracht. Is deze ondersteuning langdurig dan stelt de school samen met u een plan op. Dit heet een Ontwikkelingsperspectief (OPP). Een OPP is een plan van aanpak.

 

Hoe vertalen wij de basisondersteuning?

Wat bieden wij op De Tandem?

Hoe ziet onze basisondersteuning eruit?

Hoe ziet het aanbod op onze school eruit?

 

We onderscheiden vier niveaus in onze basisondersteuning:

Niveau 2 externe ondersteuning gericht op het handelen van de leerkracht en interne ondersteuners
Niveau 1 interne ondersteuning gericht op het handelen van de leerkracht
Niveau 0’ handelen van de leerkracht

In het kort:

– De leerkracht die zich zorgen maakt en niet meer weet wat te doen kan hulp vragen aan de intern begeleider op de school (niveau 1).

– Deze kan vervolgens hulp vragen bij de externe experts zoals een orthopedagoog, de schoolbegeleidingsdienst enz. (niveau 2).

– Als de ondersteuning van de basisschool en de hulp van externe experts niet voldoende blijken te zijn, wordt uw kind door de school aangemeld bij de Ondersteuningscommissie (niveau 3).

 

Let wel: scholen zijn verplicht stap 1 en stap 2 te doen vóór de aanmelding. Dan pas kan de school uw kind aanmelden bij de Ondersteuningscommissie.

 

Centraal staat in dit traject wat uw kind nodig heeft om optimaal te presteren en/of te komen tot gewenst gedrag of goed welbevinden. Alle ondersteuning is gericht op het optimaliseren van het handelen van de leerkracht. U wordt van de stappen op de hoogte gehouden door de school.

 

Niveaus 1 en 2 duren minimaal 6 maanden waarbij niveau 2 minimaal 3 maanden duurt. Bij zeer ernstige situaties kan de school afwijken. We noemen dit een beredeneerde afwijking.

 

Niveau 0 fundament, missie, visie e.d. van de school.

Op De Tandem weten wij dat de elementen autonomie, competentie en relatie van groot belang zijn voor kindeen om optimaal tot ontwikkeling te komen.

Wij willen dit bereiken door de onderwijsbehoefte van kinderen zo goed mogelijk op maat te maken (competentie en autonomie)

In alle groepen wordt gewerkt volgens het EDI model. Kinderen doen tijdens de instructie allemaal mee door o.a. gebruik te maken van wisbordjes. We werken volgens het principe ‘ik doe het-wij doen het-jullie doen het-je doet het zelf’. Gedurende de les bepaalt de leerkracht welke kinderen meer instructie nodig hebben. In de groepen 5 t/m 8 wordt door de kinderen gewerkt met tablets. Dit geeft leerkrachten de mogelijkheid voor rekenen en spelling per onderdeel te bepalen wat een kind nodig heeft aan leerstof, instructie of leertijd. Zowel de zwakkere als sterkere leerlingen kunnen meer op maat de leerstof verwerken. Voor technisch lezen wordt buiten de reguliere leestijd meer leertijd ingeruimd voor zwakke lezers. Uiteraard binnen de tijd en mogelijkheden die er zijn.

 

Om tot leren te komen is een goed pedagogisch klimaat in de klas voorwaarde. Niet alleen de leerkracht werkt hieraan door kinderen pedagogisch zo goed mogelijk tegemoet te komen, ook kinderen zorgen ervoor dat iedereen zich veilig voelt in de klas. Om dat te bereiken werken we op De Tandem in groep 1 t/m 8 met het programma ‘De Vreedzame School’. (relatie)

Binnen de school creëren wij in samenwerking tussen alle betrokkenen een sfeer waarin kinderen zich veilig voelen. We werken met mediatoren uit de groepen 7 en 8 die ruzietjes en meningsverschillen tussen kinderen onderling oplossen. Sinds vorig schooljaar (2018- 2019) is er een kinderraad in het leven geroepen. Kinderen kunnen meedenken over onderwerpen die voor hun belangrijk zijn. (autonomie)

Kinderen helpen mee om de school netjes en opgeruimd te houden. Ieder kind heeft een taakje binnen of buiten de klas.

Met de hele school voelen wij ons ook verantwoordelijk voor de omgeving. Wij zijn een ‘Afval Vrije School’.

 

Ouders worden regelmatig, via Klasbord en de nieuwsbrief, op de hoogte gebracht van de onderwerpen die met DVS aan bod komen, zodat zij thuis kunnen aansluiten op de onderwerpen die kinderen bezig houden.

 

Ouders worden binnen onze school gezien als partners. Zij zijn de ervaringsdeskundigen en kennen hun kind het beste. We hebben een gezamenlijk doel: ‘Het best mogelijke halen uit hun kind’. We kunnen elkaar daarin adviseren en aanvullen.

Ouders worden op de hoogte gebracht van de vorderingen van hun kind tijdens 10 minuten gesprekken en twee keer per jaar d.m.v. een rapport.

Wilt u tussentijds over de vorderingen of het gedrag van uw kind praten dan kunt u een afspraak maken met de leerkracht van uw kind. U kunt van ons verwachten dat wij contact met u opnemen als daar aanleiding voor is.

 

Aan het begin van het schooljaar wordt een informatieavond georganiseerd. Die avond wordt over het algemeen ingeluid door een spreker. Vervolgens gaan ouders naar de klas(sen) van hun kind(eren), waar zij door de leerkracht op de hoogte worden gebracht van het programma voor het komende schooljaar.

 

Naast de reguliere vakken besteden wij veel aandacht aan creatieve vakken. Een kind is tenslotte meer dan alleen een opsomming van toets resultaten.

Twee keer per jaar vindt een openpodium plaats waar alle groepen een optreden met zang en dans verzorgen. Jaarlijks is er een expositie, uitvoering of ander cultureel project voor de hele school.

 

 Niveau 0’

Ons team bestaat uit een mix van jonge en oudere leerkrachten. Jeugdig enthousiasme en ervaring mengen op een mooie manier.

Binnen ons team hebben wij een ICT -, reken- en leesspecialist.

Op schoolniveau worden de leerkrachten begeleid door de directeur en de intern begeleider. Jaarlijks vinden lesbezoeken en loopbaangesprekken plaats. Elk teamlid beschikt over een bekwaamheidsdossier met hierin een persoonlijk ontwikkelingsplan.

Leerkrachten van De Tandem volgen ieder jaar teamtrainingen. Komend schooljaar wordt de teamtraining ‘Muziek in de klas’ onder leiding van De Muziekmees voortgezet. Het project ‘Filosofie in de klas’ wordt voortgezet door middel van een teamtraining, gastlessen en nieuwe lessen filosofie die gekoppeld zijn aan de methode De Vreedzame School. Deze lessen zijn speciaal voor onze school ontwikkeld in samenwerking met Judith Wagensveld.   ‘Effectief rekenonderwijs op de basisschool’ wordt voortgezet na groot succes van het afgelopen schooljaar, Marcel Schmeier verzorgt deze nascholing.

Een deel van de teamleden volgt individuele gitaarlessen.

 

Niveau 1

Bij sommige kinderen lukt het de leerkracht niet om te voldoende aan de didactische- en/of pedagogische behoeften van een kind. Samen met de ib’er en/of directeur wordt een plan opgesteld om daar verbetering in te brengen. Ook de hulp van onze lees- of rekenspecialisten kan worden ingeroepen.

Aan onze school is een School Maatschappelijk Werkster verbonden. Drie keer per jaar komt het Zorg Advies Team (bestaande uit: de schoolmaatschappelijk werkster, de schoolverpleegkundige en de ib’er De Tandem) bijeen om leerlingen door te spreken die de leerkracht ‘opvallen’. Ouders wordt altijd eerst om toestemming gevraagd.

Ook de hulp van het Jeugdteam kan worden ingeroepen. Dit jeugdteam heeft meerdere disciplines in huis. (straatcoach, opvoedbureau en SMW)

 

Niveau 2

Als de ondersteuning op niveau 1 niet toereikend is hebben wij de mogelijkheid externe deskundigen in te huren.

Wij werken veel samen met:

Marald Mens , onderwijsprofessional en neuropsycholoog (marald@mensopschool.nl),

Jolande Bisschop, ecologisch pedagoog en specialist hoogbegaafdheid,

 

Deze specialisten richten zich op de leerkracht. Zij worden geholpen een passend aanbod te realiseren voor de betreffende leerling.
De externe hulp moet minimaal 3 maanden worden ingezet, voordat bepaald kan worden of het effect heeft of niet.

 

Daarnaast werken wij samen met de volgende partners:

Leestalent; Leestalent is onderdeel van het Kindzorgcentrum Educto. De organisatie biedt vergoede dyslexiezorg voor kinderen met ernstige enkelvoudige dyslexie.

Auris; Auris geeft hulp aan iedereen die moeite heeft met horen, spreken of taal. Auris onderzoekt, behandelt, ondersteunt en geeft onderwijs. Passend bij wat nodig is en voor elke leeftijd.

Bij vragen of zorgen over opvoeden, opgroeien, geestelijke gezondheid of veiligheid van het kind kan via de schoolmaatschappelijk werkster het Jeugdteam door de school geraadpleegd worden. Ouders kunnen het Jeugdteam ook zelf benaderen met vragen.

 

Wanneer ook deze hulp onvoldoende blijkt is de school handelingsverlegen. De school kan dan niet tegemoetkomen aan de onderwijsbehoeftes van de leerling en wordt verwezen naar de ondersteuningscommissie van het Samenwerkingsverband (SWV 2804).

Basisondersteuning en geld.

Om basisondersteuning vorm te geven ontvangt het samenwerkingsverband geld van de overheid. Van dit geld gaat in 2019 een bedrag van €300 per kind naar het bestuur van de school.
Op onze school hebben wij € 61.200 ontvangen voor de versterking van de basisondersteuning.

 

We besteden dit geld aan:

Om passend onderwijs vorm te geven ontvangt het samenwerkingsverband geld van de overheid. Van dit geld gaat in 2018 een bedrag van €200 per kind naar het bestuur van de school.

Op onze school hebben wij € 40.000,- ontvangen voor passend onderwijs.

 

We besteden dit geld aan:

Betalen van externe specialisten, extra uren interne begeleiding, professionalisering van het team, begeleiders bij computerprogramma BOUW!, eventueel aanschaf specialistisch materiaal, aanschaf literatuur en extra leertijd kleine groepjes leerlingen.

Mocht de uitleg niet voldoende zijn dan kunt u de directeur van de school vragen om uitleg of kijkt u eens op de website van Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Hoeksche Waard: www.swv2804.nl. Daar ziet u ook telefoonnummers van de helpdesk.

 

Passend onderwijs

Passend onderwijs wil zeggen dat we op school bij het uitvoeren van onze pedagogische opdracht zoveel mogelijk rekening houden met de onderwijs- en opvoedingsbehoeften van uw kind. Kinderen verschillen in hun ontwikkeling. Het ene kind vraagt aanmoediging en bevestiging, vraagt om een hand of soms om twee handen. Het andere kind gaat graag zijn of haar eigen gang en weet dit prima alleen te doen. Het ene kind leert spelenderwijs, een ander kind moet blokken en vraagt om extra uitleg. Op onze school proberen we zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de verschillen van onze kinderen maar dat lukt ons helaas niet altijd. En wat dan?

 

Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Hoeksche Waard

Om dan toch tot (passend) onderwijs te komen hebben alle openbare en protestant-christelijke scholen, de Leeuwenhartschool en de Willibrordusschool zich verenigd in het Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Hoeksche Waard, kortweg: Samenwerkingsverband (SWV) 2804. We helpen elkaar en we helpen u, als het nodig is, bij het vinden van de juiste onderwijsplek voor uw kind. Hiervoor heeft het Samenwerkingsverband de Ondersteuningscommissie in het leven geroepen. Deze commissie zal u adviseren en ondersteunen tot uw kind op de juiste plek zit. De Ondersteuningscommissie bestaat uit een psycholoog en een orthopedagoog en – indien nodig – deskundigen uit het speciaal basisonderwijs en/of een externe expert.

 

Wat doet de Ondersteuningscommissie?

Het kan voorkomen dat de school aangeeft uw kind niet te kunnen plaatsen omdat de school van mening is niet te kunnen voldoen aan de onderwijs- en opvoedingsbehoeften van uw kind. Of de school geeft aan dat het verder op school niet gaat. In al deze gevallen kan er door de school maar ook door u worden aangemeld bij de Ondersteuningscommissie. Daartoe vult de school een Onderwijskundig rapport zo volledig mogelijk in.

Let wel: alle scholen zijn verplicht niveau 1 en niveau 2 (zie Hoe vertalen wij de basisondersteuning) te doen voor een aanmelding bij de Ondersteuningscommissie. Meer informatie is te vinden op de website www.swv2804.nl o.a. bij “Leidraad Ibers” en “Wat doet de ondersteuningscommissie”.

 

U heeft recht op inzage en u ontvangt een kopie van het Onderwijskundig rapport. En u vult het aanmeldingsformulier voor ouders in. Zie: https://swv2804.nl/downloads/. In het Aanmeldingsformulier voor ouders kunt u uw verhaal kwijt. U kunt overigens uw kind ook zelf aanmelden bij de Ondersteuningscommissie. Belt u dan aub eerst de Helpdesk ter voorkoming van misverstanden: 078-6295997.

De Ondersteuningscommissie zal door middel van een intake met u de problemen nauwkeurig in kaart brengen. De intakemedewerker biedt u gedurende het gehele traject ondersteuning tot het moment dat uw kind een plekje heeft. Dat moet binnen 6 tot 10 weken zijn afgerond. Mochten zaken niet duidelijk zijn, heeft u vragen dan is de intakemedewerker uw aanspreekpunt. Aarzel niet bij vragen, het is een spannende tijd voor u en uw kind.

Belangrijke vragen bij de intake zijn:

 • Welke problemen heeft uw kind?
 • Wat is er al aan gedaan, welke extra hulp heeft uw kind gekregen?
 • Hoe kan de basisschool gesteund worden om uw kind verder te helpen?
 • Is uw zoon of dochter misschien beter af op een andere school?
 • Wat vindt u leuk aan uw kind?
 • Waar is uw kind goed in?
 • Waaruit verklaart u de problematiek?

 

Om deze vragen goed te kunnen beantwoorden hebben de intakemedewerkers van de Ondersteuningscommissie zoveel mogelijk gegevens van uw kind nodig. Veel gegevens staan al in het onderwijskundig rapport dat school heeft ingevuld en in het Aanmeldingsformulier voor ouders dat u heeft ingevuld.

De intakemedewerker van de Ondersteuningscommissie zal:

 1. een observatie in de klas doen.
 2. spreken met de leerkracht en de intern begeleider.
 3. spreken met het kind.
 4. bij u thuis met u in gesprek.
 5. een eindverslag schrijven.

De door school en u verstrekte gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

Vragen? Bel de Helpdesk van de Ondersteuningscommissie: 078-6295997.

 

Het advies

Er zijn vier adviezen mogelijk:

 1. Op de huidige basisschool blijven of toch naar de school van aanmelding, eventueel met hulp vanuit de Ondersteuningscommissie. We noemen deze hulp preventieve ambulante begeleiding (PAB) dwz ter voorkoming dat het kind naar het speciaal (basis) onderwijs moet. De hulp is gericht op adviezen voor de leerkracht.
 2. Verwijzing naar een andere basisschool.
 3. Verwijzing naar een speciale school voor basisonderwijs (SBO).
 4. Verwijzing naar een andere instantie (Medisch Kinder Dagverblijf) of Speciaal onderwijs (SO).

 

Ad 1. Op de huidige basisschool blijven of toch naar de school van aanmelding

Als uw kind op de huidige basisschool blijft of op de door u gewenste basisschool start, kan de school rekenen op preventieve ambulante begeleiding (PAB). Dit wordt vanuit de Ondersteuningscommissie georganiseerd, echter alleen als de leerkrachten, de school, daaraan mee willen werken.

De begeleiding wordt uitgevoerd door leden van de Ondersteuningscommissie, die hebben gewerkt in het speciaal basisonderwijs en/of speciaal onderwijs. Samen met de leerkracht en de intern begeleider wordt geprobeerd om de onderwijsleersituatie af te stemmen op de behoeften van uw kind. De begeleiding is altijd tijdelijk.

De PAB’er zal bij de start van de begeleiding kennis met u maken. De school zal een Ontwikkelingsperspectief opstellen waarin de doelen beschreven staan die men met uw kind wenst te bereiken. De school houdt u op de hoogte over het verdere verloop van het Ontwikkelingsperspectief en ook de begeleiding. Het doel van PAB is om te voorkomen (preventief) dat een leerling verwezen zal worden naar een school voor speciaal (basis)onderwijs. We streven immers naar onderwijs vlakbij huis.

Ad 2. Verwijzing naar een andere basisschool

Dit advies geeft de Ondersteuningscommissie als bijv. een andere school meer biedt dan de huidige of gewenste school en de verwachting is, dat deze andere school antwoord weet op de onderwijs- en voedingsbehoeften van uw kind.

U zoekt in overleg met de intakemedewerker een andere basisschool. De intakemedewerker geeft ondersteuning bij de schoolkeuze als een van de betrokken partijen daarom vraagt en indien wenselijk kan enige tijd preventieve ambulante begeleiding (PAB) – zie hierboven- plaatsvinden.

Ad 3. Verwijzing naar een speciale school voor basisonderwijs

U kunt dan kiezen uit ’t Pluspunt of de Willem-Alexanderschool in Oud-Beijerland. De huidige school en u ontvangen een eindverslag van de Ondersteuningscommissie waarin het advies wordt onderbouwd. Uw kind wordt vervolgens aangemeld bij de Toelaatbaarheidscommissie. Deze verstrekt een toelaatbaarheidsverklaring (TLV). Deze verklaring is uw toegangsbewijs. U wordt tijdens de procedure geholpen door de intakemedewerker van de Ondersteuningscommissie.

Ad 4. Verwijzing naar speciaal onderwijs

Let wel: dit is geen speciaal basisonderwijs (SBO) dus geen Willem-Alexanderschool of ‘t Pluspunt. De ontwikkelingsbelemmering is dan zodanig specifiek dat ook het SBO geen passend onderwijs kan leveren. Uw kind lijkt dan te zijn aangewezen op speciaal onderwijs. U ontvangt een eindverslag van de Ondersteuningscommissie waarin het advies is onderbouwd. Vervolgens meldt de Ondersteuningscommissie uw kind aan bij de Toelaatbaarheidscommissie. Deze verstrekt een toelaatbaarheidsverklaring (TLV). Deze verklaring is uw toegangsbewijs. U wordt tijdens de procedure geholpen door de intakemedewerker van de Ondersteuningscommissie.

Een instelling voor speciaal onderwijs is ondergebracht in een cluster. Er zijn vier clusters:

Cluster 1               speciaal onderwijs voor visueel gehandicapte leerlingen.

Cluster 2               speciaal onderwijs voor auditief gehandicapte leerlingen en leerlingen met taal- en spraakproblemen.

Cluster 3               speciaal onderwijs voor lichamelijk en verstandelijk gehandicapte leerlingen.

Cluster 4               speciaal onderwijs voor kinderen met ernstige gedragsproblemen of kinder- psychiatrische stoornissen.

 

U hebt een toelaatbaarheidsverklaring en dan?

U kunt uw kind aanmelden bij de speciale school of speciale basisschool. Ook hierbij wordt u geholpen door de intakemedewerker.

De procedure van aanmelding en met ontvangst van een volledig dossier tot plaatsing mag wettelijk maximaal 10 weken duren.

Heeft u vragen? Kijk eens op de website www.swv2804.nl of bel de Helpdesk van de Ondersteuningscommissie: 078-6295997.

Begroting 2019-2020